Ina Lund­ström

”Glu­ten, lak­tos, el­ler halv­fab­ri­kat ses av många som fi­en­der till de­ras barns häl­sa, trots att me­di­cins­ka be­lägg sak­nas.”

Göteborgs-Posten - - Namn - INA LUND­STRöM

Vi har helt tap­pat kon­cep­tet kring vad mat egent­li­gen är: ener­gi, ka­lo­ri­er, nä­ring. Och var­för vi i det här lan­det ger gra­tis mat till al­la sko­le­ver: barn i Sve­ri­ge ska in­te be­hö­va lä­sa eng­elskag­lo­sor och lö­sa ek­va­tio­ner på fas­tan­de mage. Det ute­slu­ter ju na­tur­ligt­vis in­te att skol­ma­ten för med sig en mas­sa and­ra kon­se­kven­ser: Att mjölk ses som en nor­mal mål­tids­dryck. Att Leif Man­ner­ström kan få ra­sa av sig i me­dia emel­lanåt. Att en opro­por­tio­ner­ligt stor del av Sve­ri­ges be­folk­ning har en re­la­tion till ke­babgry­ta, taco­gra­täng och fisk med fra­sigt täc­ke.

OCH NA­TUR­LIGT­VIS: ATT många för­äld­rar 2018 bal­lar ur. Kra­ven på ”öns­ke­kost” (allt­så in­te mat som barn får av me­di­cins­ka el­ler re­li­giö­sa skäl ut­an mat som för­äld­rar fö­re­drar att de­ras barn äter) har ökat så myc­ket de se­nas­te fem åren att sko­lor nu får rå­det att sät­ta ner fo­ten. En­ligt An­na-Ka­rin Qu­e­tel på Livs­me­dels­ver­ket har det ”bli­vit så myc­ket spe­ci­al­kos­ter att man in­te får ihop verk­sam­he­ten läng­re”. Ef­ter att ha be­vitt­nat min be­skär­da del av för­äld­ra­mö­ten är jag in­te ett dugg för­vå­nad. Glu­ten, lak­tos, el­ler halv­fab­ri­kat ses av många som fi­en­der till de­ras barns häl­sa, trots att me­di­cins­ka be­lägg sak­nas.

MÄRKLIGAST VAR NÄR en för­äl­der ef­ter­frå­ga­de en blan­kett för spe­ci­al­kost för att hans barn ”ba­ra äter eko­lo­gisk mat”. Trots att det­ta var en sko­la i Ma­jor­na blev jag lätt choc­kad. Vår kol­lek­ti­va ät­stör­ning har gått så långt så att vis­sa män­ni­skor på all­var tror att oe­ko­lo­gisk mat är skad­lig att äta. Dess­utom blir in­te re­ak­tio­nen på den van­fö­re­ställ­ning­en 2018 nam­nun­der­skrif­ter, krav rik­ta­de till kom­mun­led­ning el­ler skol­strej­ker.

Ut­an att i vart fall ens eget barn in­te ska be­hö­va ut­sät­tas för pul­ver­mos, E-num­mer och and­ra för­mo­da­de gif­tig­he­ter.

Vår kol­lek­ti­va ät­stör­ning har gått så långt så att vis­sa män­ni­skor på all­var tror att oe­ko­lo­gisk mat är skad­lig att äta

DEN IN­STÄLL­NING­EN ÄR så ut­bredd att jag är rädd att skol­ma­tens tid är för­bi. En stor stu­die från Norr­lands uni­ver­si­tets­sjuk­hus vi­sar att fy­ra barn av fem som får spe­ci­al­kost in­te be­hö­ver det rent me­di­cinskt. Än­då är det på många stäl­len i lan­det en tred­je­del av bar­nen som får sär­skild mat. Och när nu, för­hopp­nings­vis, sko­lor bör­jar föl­ja Livs­me­dels­ver­kets råd med me­di­cins­ka in­tyg för spe­ci­al­kost kom­mer vi se mas­sor av upp­rör­da för­äld­rar ra­sa mot glu­ten­nor­mer, mät­ta­de fet­ter och brist på chi­a­frön.

FRÅ­GAN ÄR OM skol­ma­ten över­le­ver det? Jag är rädd att ett väx­an­de an­tal för­äld­rar hell­re spe­ci­al­kom­po­ne­rar var­je mål­tid till si­na barn än har kvar ett sy­stem som gör att al­la Sve­ri­ges ele­ver är ga­ran­te­ra­de ett mål mat om da­gen be­fri­at från för­äld­rars fö­re­ställ­ning­ar om kost, nyt­tig­he­ter och ho­me­o­pa­tis­ka halv­san­ning­ar. För in­te tror väl vi för­äld­rar att vi kan fort­sät­ta så här? Som An­na-ka­rin Qu­e­tel från Livs­me­dels­ver­ket ut­tryc­ker det: ”Sko­lor kan in­te ser­ve­ra à la car­te-me­ny­er.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.