Re­gi­o­nen vill ge cirkus sam­ma sta­tus som te­a­ter

Göteborgs-Posten - - Kultur Nyheter - CARL MOBERG carl.moberg@gp.se

Sto­ra Te­a­tern och Cirkus Cir­kör har fått 750 000 kro­nor från Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen för en cir­kus­sats­ning. För­hopp­ning­en är det ska va­ra ett första steg i att ge cirkus sam­ma sta­tus som te­a­ter och dans.

Kul­tur­nämn­den i Väst­ra Gö­ta­land har be­slu­tat att sat­sa på ett pi­lot­pro­jekt vid namn Cirkus i Väst. Det är ett sam­ar­be­ta mel­lan Sto­ra Te­a­ter och Cirkus Cir­kör.

Peng­ar­na ska gå till en fö­re­ställ­ning som ska tur­ne­ra på sce­ner i re­gi­o­nen. Där­till ska bå­de ett nät­verk av sce­ner, ar­tis­ter och ar­ran­gö­rer eta­ble­ras och den pe­da­go­gis­ka verk­sam­he­ten för barn och unga ut­veck­las.

Sats­ning­en fo­ku­se­rar dock in­te på den klas­sis­ka cir­ku­sen, som kans­ke för tan­kar till djurtäm­ja­re och vat­ten­spru­tan­de clow­ner. Istäl­let hand­lar det om den form som kal­las för sam­ti­da cirkus el­ler ny­cir­kus. En ak­ro­ba­tisk konst­form som gör ett mer konst­när­ligt an­språk.

MAR­TIN HANS­SON ÄR te­a­ter­chef för Sto­ra Te­a­tern, en av lan­dets mest ak­ti­va cir­kus­sce­ner. Han för­kla­rar var­för de vill sat­sa mer på cir­ku­sen.

– Det känns som en väl­digt sam­ti­da konst­form. Sen är den gräns­lös, i och med att den fun­ge­rar obe­ro­en­de språk. På Sto­ra Te­a­tern har vi haft många in­ter­na­tio­nel­la gäst­spel, från så långt bort som Kam­bod­ja, och det fun­ge­rar jät­te­bra.

Från re­gi­o­nens si­da hål­ler man med. Ma­ri­an­ne Sö­der­holm är re­gi­on­ut­veck­la­re för scen­konst och me­nar att ny­cir­ku­sen är en bubb­lan­de konst­form med stor po­ten­ti­al.

– Och vi har redan i dag en del ak­tö­rer som är ak­ti­va i re­gi­o­nen, men som in­te har haft så go­da för­ut­sätt­ning­ar. Det har va­rit myc­ket ide­ell verk­sam­het, sä­ger hon.

PILOTPROJEKTET HÅL­LER PÅ fram till hös­ten 2019. Då är tan­ken att Sto­ra Te­a­tern och Cirkus Cir­kör ska hin­na gö­ra ett om­fat­tan­de för­ar­be­te. Se­dan finns möj­lig­he­ten att sats­ning­en för­längs och blir mer lång­sik­tig.

– I slutän­den hand­lar det om att bi­dra till att ar­tis­ter som hål­ler på med cirkus kan le­va och ver­ka här. Det hand­lar yt­terst om ar­bets­till­fäl­len, sä­ger Mar­tin Hans­son.

ÄVEN NÄR DET gäl­ler den pe­da­go­gis­ka verk­sam­he­ten hop­pas han på för­bätt­ring­ar. I dag har Sto­ra Te­a­tern cir­kus­sko­la tre da­gar i vec­kan. Även på and­ra håll i re­gi­o­nen finns det cir­kus­sko­lor, men te­a­ter­che­fen vill se mer.

– Med cir­ku­sen upp­täc­ker barn och ung­do­mar vad de kan. De lär sig hur de­ras krop­par fun­ge­rar, ut­veck­lar mo­to­rik och ba­lans. Sen lär de sig vik­ten av sam­ar­be­te och tillit. För är man in­te på rätt stäl­le kan det ske väl­digt all­var­li­ga olyc­kor, sä­ger Mar­tin Hans­son.

Bild: MARIE HEBELIUS SVAHN

CIRKUS CIR­KÖR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.