SD kom­mer att rös­ta på M+KD-bud­get

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Bild: CLAU­DIO BRE­SCI­A­NI Bild: HAN­NA FRANZÉN LARS LARS­SON

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kom­mer att stöd­ja Mo­de­ra­ter­nas och Krist­de­mo­kra­ter­nas ge­men­sam­ma bud­get­för­slag. – Och det har go­da chan­ser att gå ige­nom i kam­ma­ren ock­så, sä­ger SD:s par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son.

Brask­lap­pen är att SD än­nu in­te sett slut­pro­duk­ten i ut­skot­tet, men den ge­nom­gång par­ti­et har gjort av M-mo­tio­nen gör att de lan­dar i slut­sat­sen att de kan stöd­ja den.

Rätts­vä­sen­de, för­svar, mi­gra­tion och sjuk­vård är om­rå­den SD tit­tat sär­skilt no­ga på. De eg­na sats­ning­ar­na re­spek­ti­ve be­spa­ring­ar­na är stör­re på des­sa om­rå­den men M-mo­tio­nen är än­då bätt­re än re­ge­ring­ens över­gångs­bud­get, en­ligt par­ti­ets ta­les­per­son Oscar Sjöstedt (SD).

Skat­te­sänk­ning­ar­na som M fö­re­slår ”kan SD le­va med ”, en­ligt Sjöstedt, även om SD helst ve­lat rik­ta dem mer mot lå­gin­komst­ta­ga­re. Där­e­mot är par­ti­et kri­tiskt till att för­säm­ra ar­bets­lös­hets­för­säk­ring­en, där SD vill hö­ja ta­ket.

– Vi no­te­rar att det in­te finns någ­ra skar­pa för­slag i re­ser­va­tio­nen, sä­ger Sjöstedt. Par­ti­le­da­re Åkes­son:

– Jag har sett två sto­ra pro­blem. De har plockat bort två mil­jar­der från äldre­omsor­gen, men det har man tyd­li­gen plockat bort nu. Det and­ra är för­säm­ring­en av ar­bets­lös­hets­för­säk­ring­en, men vi ut­går ifrån att man in­te gör någ­ra skar­pa för­änd­ring­ar där.

S KRITISERAR ATT M och KD läg­ger en egen re­ser­va­tion. Men nå­got nytt mot­drag har de in­te än­nu. M och KD har un­der hös­ten för­var­nat om en ge­men­sam re­ser­va­tion, ett bud­get­för­slag, som kan ho­ta bud­ge­ten från över­gångs­re­ge­ring­en. På tors­da­gens mö­te i riks­da­gens fi­nans­ut­skott la­de M och KD fram den.

Flyg­skat­ten tas bort näs­ta som­mar om bud­get­för­sla­get från M och KD får stöd i riks­da­gens bud­get­vo­te­ring näs­ta vec­ka, er­far TT. Det fanns ock­så med i M:s egen mo­tion.

– Vi gör det här för att Sve­ri­ge har pro­blem som in­te kan vän­ta. Vi be­hö­ver stär­ka po­li­sen, kor­ta vård­kö­er­na och gö­ra det mer lön­samt att ar­be­ta. Vi lo­va­de vå­ra väl­ja­re det och nu läg­ger vi fram för­sla­gen, sä­ger Eli­sa­beth Svantesson, mo­de­rat ord­fö­ran­de i ut­skot­tet.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son och Oscar Sjöstedt, eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son (SD), gav i går be­sked om hur par­ti­et kom­mer att rös­ta i den kom­man­de bud­get­om­röst­ning­en. Mo­de­ra­ter­nas eko­no­misk-po­li­tis­ka ta­les­per­son Eli­sa­beth Svantesson.

De sto­ra pos­ter­na i M+KD-för­sla­get är sänk­ning­ar av in­komst­skatt och för pen­sio­nä­rer (även över­gångs­bud­ge­ten in­ne­hål­ler sänk­ning av pen­sio­nä­rer­nas skatt), på om­kring 20 mil­jar­der kro­nor.

Eli­sa­beth Svantesson sä­ger att detaljerna i re­ser­va­tio­nen re­do­vi­sas på mån­dag. Hon för­står in­te kri­ti­ken från S om att det skul­le bli svårt att sty­ra lan­det med M+KD-för­sla­get som bas.

– Det här kal­las de­mo­kra­ti, riks­da­gen är ny­vald se­dan sep­tem­ber, här i riks­da­gen lig­ger fi­nans­mak­ten och här kan al­la par­ti­er läg­ga fram sin po­li­tik, vad man lo­vat si­na väl­ja­re och vad som är bra för Sve­ri­ge, sä­ger Svantesson.

HON UN­DER­STRY­KER ATT M och KD har för­säk­rat sig om att för­sla­gen som läggs verk­li­gen är ge­nom­för­ba­ra, de är be­red­da i van­lig ord­ning.

Får M och KD stöd av SD vin­ner de, för­ut­satt att Cen­tern och Li­be­ra­ler­na in­te be­stäm­mer sig för att rös­ta med S och Mil­jö­par­ti­et på över­gångs­re­ge­ring­ens bud­get. SD ska ge be­sked om hur de stäl­ler sig un­der tors­da­gen.

– Jag vet in­te om man ska tol­ka Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na, att de

går fram skarpt nu, som att de själ­va har gett upp hop­pet om att sit­ta i re­ge­ring och att de i stäl­let vill sty­ra från bak­sä­tet med hjälp av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, sä­ger Fred­rik Olovs­son, vice ord­fö­ran­de fi­nans­ut­skot­tet och ta­les­per­son för S i bud­get­frå­gor i riks­da­gen.

ETT MOT­DRAG SOM skul­le kun­na stop­pa M+KD-för­sla­get är om C och L be­stäm­mer sig för att rös­ta på över­gångs­re­ge­ring­ens bud­get, som del i för­hand­ling­ar­na med S och MP om en ny re­ge­ring. Hit­tills har de sagt att de ska rös­ta på si­na eg­na mo­tio­ner först och se­dan av­stå i slut­vo­te­ring­en. Hål­ler de fast vid det blir re­ser­va­tio­nen från M och KD ri­kets bud­get för 2019, om SD stöd­jer den i slut­vo­te­ring­en.

Olovs­son sä­ger att det in­te är han som för­hand­lar med C och L. Han ha­de in­te nå­got al­ter­na­tiv­för­slag med sig till fi­nans­ut­skot­tets mö­te. En röst på över­gångs­re­ge­ring­ens bud­get, oav­sett vil­ken re­ge­ring som kom­mer se­dan, ger störst möj­lig­he­ter för en re­ge­ring att läg­ga en änd­rings­bud­get snabbt och sät­ta sin prä­gel på po­li­ti­ken, en­ligt Olovs­son.

BE­STÄMT SIG.

FÅR STÖD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.