Där­för vin­ner Ka­di­a­tou Idol­fi­na­len

Göteborgs-Posten - - Kultur Nyheter -

FINALDAGS.

Känn li­te sorg, Gö­te­borg. Ka­di­a­tou Holm Kei­ta från Li­din­gö kom­mer att spöa gö­te­bor­ga­ren Sebastian Walldén i Idol­fi­na­len. Det för­ut­spår GP:s Jo­han­na Hag­ström. Här är hen­nes be­tyg på fi­na­lis­ter­na. Sebastian Walldén Ål­der: Från: Lå­tar i fi­na­len:

23.

Gö­te­borg.

Wit­hout you (eget val), Back to black (tit­tar­nas val), Eve­ryt­hing (vin­nar­lå­ten).

Sång­röst

Ang­e­les. Men dit är det rätt långt, om vi ska va­ra är­li­ga.

Stil

Han är stil­mäs­sigt orädd, den go­de Sebastian, och har tillå­tit sty­lis­ter­na på Idol att gå loss rätt friskt. Med blan­dat re­sul­tat, får man sä­ga. Ibland sit­ter klä­der­na li­ka stelt som på en Ken­doc­ka. Och den där ned­kam­ma­de lug­gen är är­ligt ta­lat ing­et vi­da­re.

Fram­tid Ka­di­a­tou Holm Kei­ta Ål­der: Från: Lå­tar i fi­na­len:

16. Li­din­gö.

We found lo­ve (eget val), Say so­met­hing (tit­tar­nas val), Eve­ryt­hing (vin­nar­lå­ten).

Sång­röst

På sin au­di­tion an­kla­ga­des hon för att va­ra stel och sak­na ener­gi. Men Ka­di­a­tou Holm Kei­tas li­te he­sa, fluf­fi­ga röst fick ju­ryn att vek­na. Och tur var väl det, för hon är den som har ut­veck­lats mest un­der den så kal­la­de Idol-re­san.

Stjärn­glans

trä­nat dans­steg fram­för spe­geln i flick­rum­met. I si­na bästa stun­der ut­strå­lar hon fak­tiskt lyx.

Fram­tid

Oklar. Å ena si­dan har Ka­di­a­tou Holm Kei­ta en stjärn­glans som Sebastian Walldén in­te är i när­he­ten av. Å and­ra si­dan sik­tar hon mot ett mål som känns så ex­tremt myc­ket svå­ra­re att nå än någ­ra ha­bi­la Svensk­topps­hits. Hon vin­ner Idol – men har vi verk­li­gen sett en stjär­na fö­das?

Låt­val

Bild: EM­MA LARUSDOTTIR

Sebastian Walldén från Gö­te­borg ställs mot Li­din­gö­bon Ka­di­a­tou Holm Kei­ta i Idol­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.