C-led­ning­en sä­ger ja till Löfven

Cen­terns led­ning sä­ger ja till att släp­pa fram So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Ste­fan Löfven som stats­mi­nis­ter. – Sve­ri­ge be­hö­ver en ny re­ge­ring, sä­ger par­ti­le­da­ren An­nie Lööf.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - TT

Hon läm­na­de be­ske­det ef­ter att Cen­terns par­ti­sty­rel­se och riks­dags­grupp dis­ku­te­rat re­ge­rings­frå­gan på fre­da­gen.

– Det­ta är in­te lös­ning­en vi helst ha­de ve­lat se, men det är den bäs­ta möj­li­ga i en svår si­tu­a­tion, sä­ger Lööf.

Där­för re­kom­men­de­rar Cen­terns led­ning att par­ti­ets för­tro­en­de­råd på lör­dag sä­ger ja till Löfven. En­ligt Lööf fanns en över­väl­di­gan­de ma­jo­ri­tet i par­ti­sty­rel­se och riks­dags­grupp för den lin­jen.

Det re­ge­rings­al­ter­na­tiv

som Cen­terns led­ning sä­ger ja till in­ne­bär att S och MP bil­dar re­ge­ring. En­ligt ut­kas­tet till över­ens­kom­mel­se mel­lan S, MP, C och L ska man sam­ar­be­ta om bud­ge­ten och ett an­tal po­li­tis­ka frå­gor.

– Vi har dri­vit fram en li­be­ral re­form­po­li­tik som vi in­te sett un­der de se­nas­te två man­dat­pe­ri­o­der­na, sä­ger Lööf.

Av­gö­ran­de för Cen­ter­led­ning­ens val av re­ge­ring har va­rit att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na in­te får in­fly­tan­de.

– För att en Al­li­ans­re­ge­ring ska kun­na re­ge­ra så krävs SD ak­ti­va grö­na ja knapp och den knap­pen är in­te gra­tis, sä­ger Lööf.

Även Väns­ter­par­ti­et kom­mer att stäng­as ute. I ut­kas­tet står att ”den­na över­ens­kom­mel­se in­ne­bär att Väns­ter­par­ti­et in­te kom­mer att ha in­fly­tan­de över den po­li­tis­ka in­rikt­ning­en i Sve­ri­ge un­der den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den”.

Ut­kas­tet till över­ens­kom­mel­se in­ne­bär ock­så ett stopp för V:s hjär­te­frå­ga: att be­grän­sa vins­ter­na i skat­te­fi­nan­si­e­ra­de pri­va­ta väl­färds­fö­re­tag. Den så kal­la­de Ree­pa­lu­ut­red­ning­en är, en­ligt Lööf, ”be­gravd med be­sked”.

Väns­ter­par­ti­et skul­le dock

till­sam­mans med M, KD och SD kun­na stop­pa Löfven som stats­mi­nis­ter i riks­da­gens om­röst­ning på ons­dag.

– Jag ut­går från att al­la par­ti­er tar sitt an­svar och vill se en re­ge­ring på plats, sä­ger Lööf.

V vil­le på fre­da­gen in­te ut­ta­la sig. I ut­byte mot att släp­pa fram Löfven som stats­mi­nis­ter har Cen­tern och Li­be­ra­ler­na bland an­nat fått bätt­re vill­kor för fö­re­ta­ga­re, som sänkt ar­bets­gi­var­av­gift. De har även fått ett bred­dat rut-av­drag och bort­ta­gen värnskatt 2020.

– Det är unikt i svensk po­li­tisk histo­ria att S är be­rett att dri­va en så­dan po­li­tik, sä­ger Lööf.

Ar­bets­lös­hets­för­säk­ring­en ska re­for­me­ras, lik­som Ar­bets­för­med­ling­en. I över­ens­kom­mel­sen står ock­så att ar­bets­rät­ten ska mo­der­ni­se­ras, bland an­nat ge­nom ett ut­ö­kat an­tal un­dan­tag från tur­ord­nings­reg­ler­na vid upp­säg­ning.

Över­ens­kom­mel­sen in­ne­hål­ler ock­så åt­gär­der för att det ska va­ra lät­ta­re att le­va på lands­byg­den. De har, en­ligt Lööf, va­rit vik­ti­ga för att kun­na sä­ga ja till Löfven.

Det hand­lar till ex­em­pel om bätt­re in­fra­struk­tur, fler ser­vice­kon­tor, ett för­änd­rat strand­skydd och star­ka­re ägan­de­rätt för skogs­ä­ga­re. Ett kraft­fullt ”bon­de­pa­ket” avi­se­ras med åt­gär­der för att un­der­lät­ta för bön­der­na. Nya stam­ba­nor för hög­has­tig­hets­tåg ska fär­dig­stäl­las.

Fri hy­res­sätt­ning vid ny­bygg­na­tion ska in­fö­ras och upp­skovs­rän­tan på vins­ter från bo­stads­af­fä­rer tas bort.

Den stra­ma­re till­fäl­li­ga asyl­la­gen ska för­läng­as i två år, men sam­ti­digt åter­ställs rät­ten till fa­mil­jeå­ter­för­e­ning för al­ter­na­tivt skydds­be­hö­van­de. Li­be­ra­ler­na har i ut­kas­tet fått ge­hör för språk­krav för att få med­bor­gar­skap. Cen­tern har fått ac­cep­te­ra ett stopp för nya re­li­giö­sa frisko­lor.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na får på­bör­ja in­fö­ran­det av sitt vallöf­te om en fa­mil­je­vec­ka, det vill sä­ga mer le­dig­het för för­äld­rar. Det blir ock­så mer peng­ar till kom­mu­ner­na.

En­ligt ut­kas­tet ska

de fy­ra par­ti­er­na även sam­ar­be­ta om en fram­ti­da stor skat­te­re­form och en grön skat­te­väx­ling.

– Över­ens­kom­mel­sen gör oss in­te till ett re­ge­rings­par­ti, men in­te hel­ler till ett pas­sivt stöd­par­ti för S. Sna­ra­re en ak­tiv li­be­ral mo­tor, sä­ger Lööf.

Li­be­ra­ler­na ska ta ställ­ning till om man ska stöd­ja Löfven el­ler Kris­ters­son på ett par­tiråd på sön­dag.

På frå­gan om Al­li­an­sen nu är död sva­rar Lööf:

– Vi kom­mer att fort­sät­ta att vil­ja ha väl­digt go­da kon­tak­ter med vå­ra Al­li­ansvän­ner.

Över­ens­kom­mel­sen gör oss in­te till ett re­ge­rings­par­ti, men in­te hel­ler till ett pas­sivt stöd­par­ti för S. Sna­ra­re en ak­tiv li­be­ral mo­tor. AN­NIE LÖÖF

Bild: Pon­tus Lun­dahl

An­nie Lööf stod i går I cent­rum för upp­märk­sam­he­ten, när hon be­rät­ta­de om över­ens­kom­mel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.