Test: Dy­ra­re bat­te­ri­er ger in­te va­lu­ta för peng­ar­na

Det är ing­en me­ning att läg­ga peng­ar på dy­ra AA-bat­te­ri­er, vi­sar vårt test. Spel­kon­so­len el­ler di­gi­tal­ka­me­ran går minst li­ka länge med fle­ra av låg­pris­bat­te­ri­er­na.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Mar­tin Hans­son kon­su­[email protected]

Många av vå­ra pry­lar är bat­te­ri­driv­na. Det kan skil­ja myc­ket mel­lan oli­ka fab­ri­kat på AA-bat­te­ri­er. Får du verk­li­gen vad du be­ta­lar för? Hål­ler dy­ra­re mär­ken av­se­värt läng­re än bil­li­ga? Nej, vi­sar det test som Test­fak­ta gjort på upp­drag av GP.

Spel­kon­so­ler, lek­sa­ker, di­gi­tal­ka­me­ror och tv-kon­trol­ler. Många av vå­ra pry­lar är bat­te­ri­driv­na. Den som jäm­fört pri­ser­na på AA-bat­te­ri­er vet att det kan skil­ja myc­ket mel­lan oli­ka fab­ri­kat. Så frå­gan är om du verk­li­gen får vad du be­ta­lar för.

Hål­ler dy­ra­re mär­ken av­se­värt läng­re än bil­li­ga? Nej, vi­sar det test som Test­fak­ta gjort på upp­drag av oss.

I testet har vi jäm­fört livs­läng­den hos bat­te­ri­er­na med oli­ka typ av ener­gi­för­bruk­ning – låg för­bruk­ning mot­sva­ran­de till ex­em­pel en tv-kon­troll, me­del­hög mot­sva­ran­de en spel­kon­sol och hög mot­sva­ran­de en di­gi­tal­ka­me­ra.

– Ett bat­te­ri kan va­ra de­sig­nat och till­ver­kat för att pre­ste­ra bra vid en viss typ av för­bruk­ning, sä­ger Johny Jonsson, test­le­da­re på In­ter­tek Sem­ko, som ut­fört testet.

Bäst i test

är bat­te­ri­et från Clas Ohl­son. Trots att det ba­ra kos­tar en tred­je­del så myc­ket som GP Ult­ra plus al­ka­li­ne ger det en läng­re livs­längd i al­la ty­per av ap­pa­ra­ter. Det än­nu bil­li­ga­re bat­te­ri­et från Bil­te­ma ham­nar på tred­je plats i testet.

Så länge bat­te­ri­er­na in­te an­vänds i väl­digt ener­gikrä­van­de ap­pa­ra­ter skil­jer sig in­te livs­läng­den sär­skilt myc­ket åt. För en spel­kon­sol rör det sig om 1,5 tim­mar mel­lan bäs­ta och säms­ta bat­te­ri­et.

I en di­gi­tal­ka­me­ra, som pres­sar bat­te­ri­er­na hår­da­re, är skill­na­der­na där­e­mot stör­re. I stäl­let för en kon­stant ur­ladd­ning dras det ur myc­ket ström un­der en kort pe­ri­od. Till det­ta än­da­mål får låg­pris­bat­te­ri­er­na från Rus­ta och Ica ba­sic be­trak­tas som klart säm­re än öv­ri­ga.

Sam­ti­digt ger Clas

Ohl­son mest ka­pa­ci­tet av al­la i di­gi­tal­ka­me­ran och bat­te­ri­er­na från Bil­te­ma och Kjell & Com­pa­ny är lik­vär­di­ga el­ler till och med bätt­re än vis­sa av mär­kes­bat­te­ri­er­na.

Där­för känns mark­nads­fö­ring­en från en del till­ver­ka­re gans­ka miss­vi­san­de.

Ener­gi­zer skri­ver till ex­em­pel på sin hem­si­da att bat­te­ri­et Eco ad­van­ced ”räc­ker upp till 80 pro­cent läng­re än ett stan­dard­bat­te­ri i till ex­em­pel en di­gi­tal­ka­me­ra”. Vad som me­nas med ”stan­dard­bat­te­ri” fram­går in­te, men Test­fak­tas test vi­sar att Eco ad­van­ced sna­ra­re ger kor­ta­re livs­längd i en di­gi­tal­ka­me­ra än fle­ra av de bil­li­ga bat­te­ri­er­na.

För an­vänd­ning i di­gi­tal­ka­me­ror får Rus­ta och Ica ba­sic be­trak­tas som klart säm­re än de öv­ri­ga

En­ligt Da­vid Caut­ley,

mark­nads­chef på Ener­gi­zer, grun­dar fö­re­ta­get sitt på­stå­en­de på jäm­fö­rel­ser med bat­te­ri­er från väl­kän­da mär­ken som till ex­em­pel det eg­na bat­te­ri­et Ener­gi­zer clas­sic el­ler kon­kur­ren­ter­nas stan­dard­bat­te­ri­er Var­ta Ener­gy och Du­ra­cell Simply.

– Ener­gi­zer dis­tri­bu­e­rar bat­te­ri­er i ma­jo­ri­te­ten av värl­dens län­der. Vi har in­te möj­lig­het att hål­la koll på och jäm­fö­ra oss med al­la EM­V­pro­duk­ter el­ler bu­tiks­bat­te­ri­er på al­la oli­ka mark­na­der, sä­ger han.

Oli­ka be­last­ning. En el­tand­bors­te med lö­sa bat­te­ri­er drar myc­ket ström, en fjärr­kon­troll drar li­te och en spel­kon­sol lig­ger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.