Från frö­ken Sve­ri­ge till Jet set-drott­ning!

GALA Magazine - - VÄLKOMMEN - Chefre­dak­tör Petra Lin­dell

Vad är väl en som­mar utan Allsång på Skan­sen? För­mod­li­gen dötrist och långtrå­kig och in­te alls un­der­bar. En an­led­ning till att pro­gram­met fort­fa­ran­de är en suc­cé är såklart på grund av mång­be­gå­va­de pro­gram­le­da­ren San­na Ni­el­sen. På si­dor­na 16-19 av­slö­jar San­na vad hon gör de stun­der som hon är le­dig i som­mar. Det gör även fle­ra av hen­nes gästar­tis­ter. Ca­ro­la Hägqvist ska till ex­em­pel ut och seg­la och Peg Par­ne­vik hänga hos far­mor och far­far (Ger­tie och Bos­se Par­ne­vik) i Ös­terskär.

En an­nan snygg blon­din är ”the one and on­ly” Victo­ria Silv­stedt. Jag minns då jag in­ter­vju­a­de hen­ne för Vec­ko

Re­vyn di­rekt ef­ter att hon kom­mit på and­ra plats i Frö­ken Sve­ri­ge-fi­na­len 1993. En su­pergul­lig Boll­nästjej som re­dan fy­ra år se­na­re blev vald till tid­ning­en Play­boys ”Play­ma­te of the ye­ar” och har levt jet­set­liv se­dan dess. Nu är Victo­ria am­bas­sa­dör för svens­ka skön­hets­mär­ket Ba­se­of­swe­den och på si­dor­na 36-37 de­lar Jet set-drott­ning­en med sig av si­na bäs­ta skön­hets­tips.

Yt­ter­li­ga­re tre fram­gångs­ri­ka lång­ben­ta blon­di­ner (känns näs­tan ge­nom­tänkt) som vi upp­märk­sam­mar i det­ta num­mer är smyc­kes­de­sig­nern Ca­ro­li­ne Sved­bom som gör helt ma­gis­ka smyc­ken. In­te und­ra på att hon har bli­vit bå­de kän­di­sar­nas och kung­lig­he­ter­nas fa­vo­rit­de­sig­ner. Läs mer på si­dor­na 26-29.

Ar­tis­ten Jes­si­ca Andersson be­rät­tar i en öp­pen­hjär­tig in­ter­vju på si­dor­na 20-25 om sin tuf­fa upp­växt. Hur hon tving­a­des bry­ta kon­tak­ten med sin miss­bru­kan­de mam­ma och sor­gen när de så små­ning­om åter­före­na­des och mam­man in­sjuk­na­de i ALS ...

Och så har vi Char­le­ne av Mo­naco. Nu har hon va­rit furstinna av Mo­naco i åt­ta år, men hur mår hon egent­li­gen?

In­te spe­ci­ellt bra av bil­der­na av dö­ma … Läspra­li­nen hit­tar du på si­dor­na 48-55.

Allt det­ta och myc­ket an­nat bju­der vi på i det­ta här­li­ga som­mar­num­mer.

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.