”Vi vill bry­ta ny mark med slu­tet”

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: To­ve Björnlundh och In­ter­vi­ew Hub

En oäk­ting och en le­da­re.

Död och åter­upp­stån­den.

Jon Snow har fa­sci­ne­rat oss ge­nom sex sä­song­er. Man­nen ba­kom hå­ret, för­låt, rol­len, är

Kit Ha­ring­ton, en 30-årig britt med

för­kär­lek för te­a­ter.

– Nu vill jag spe­la and­ra ty­per av rol­ler, gär­na helt

rub­ba­de och tra­si­ga män­ni­skor.

Mel­lan de två se­nas­te sä­song­er­na gjor­de han en Je­sus. Han för­råd­des av si­na eg­na och dog, för att se­na­re åter­upp­stå, som en pånytt­född fräl­sa­re för Wes­te­ros, el­ler i al­la fall för de som bor i norr. Jon Snow var Kit Ha­ring­tons förs­ta tv-roll och han har näs­tan bli­vit sy­no­nym med karak­tä­ren.

– Jag har levt li­te av ett dub­bel­liv med Jon Snow och karak­tä­ren be­ty­der fort­fa­ran­de väl­digt myc­ket för mig. Han drivs in­te av ego el­ler en törst ef­ter våld – han har äg­nat sitt liv åt att för­sva­ra de som in­te kan för­sva­ra sig själ­va. Han är en av de bra kil­lar­na.

Även om han all­tid för­sö­ker va­ra en bra kil­le be­skri­ver sig Kit mer som en cy­nisk pes­si­mist med hu­mor till skill­nad från Jon Snows all­var­li­ga och grubb­lan­de per­son­lig­het.

Han är till ex­em­pel kil­len som på fyl­lan får för sig att klätt­ra in ge­nom ett högt be­lä­get föns­ter när han glömt hem­nyck­lar­na. Ett geni­drag som re­sul­te­ra­de i en bru­ten fot­led och att en bo­dydoub­le fick kal­las in i fle­ra sce­ner i tred­je sä­song­en.

Han var dock in­te främ­man­de för skå­de­spe­lan­det fö­re ”Ga­me of thro­nes”, in­tres­set kom re­dan i skol­ål­dern. Hans mam­ma skri­ver pjä­ser och bru­ka­de ta med ho­nom och hans bror på te­a­ter i Lon­don.

– Jag var fa­sci­ne­rad av sce­ne­ri­er­na, skå­de­spe­lar­na och den otro­li­ga värl­den som ska­pa­des mitt fram­för en. Jag äls­ka­de det.

Ef­ter stu­den­ten flyt­ta­de han till Lon­don för att plug­ga te­a­ter på Cen­tral School of Speech and Dra­ma, och fick sin förs­ta sto­ra roll som Art­hur i te­a­terupp­sätt­ning­en av ”War horse” re­dan in­nan han ta­git ex­a­men.

År 2011 gjor­de han de­but i tv och blev Jon Snow med he­la värl­den. En ovän­tad sak de har ge­men­samt?

Bå­da här­stam­mar från kungligheter.

Kit är släkt med kung

Char­les II och det finns en hel rad­da gre­var, ba­ro­ner och fram­trä­dan­de per­so­ner i hans släkt. Se­ri­ens Jon Snow må ha växt upp som oäk­ting, men har kung­ablod

Spe­lar

Jon

Namn: Christop­her Ca­tes­by ”Kit” Ha­ring­ton. Ål­der: 30. Bor: Lon­don. Ak­tu­ell: Spe­lar Jon Snow i ”Ga­me of thro­nes”. Viss­te du att: Han är släkt med sir John Ha­ring­ton som upp­fann den spo­lan­de to­a­let­ten 1596.

KUNG I NORR När vi läm­na­de Jon Snow i sjät­te sä­song­en ha­de

han pre­cis ta­git till­ba­ka Win­ter­fell och ut­ro­pats till kung i norr. I den nya sä­song­en vän­tar mer ”Ga­me of thro­nes”-ma­gi. Foto: HBO

i si­na åd­ror och är upp­vux­en bland lords och la­di­es.

Att rol­len har för­änd­rat hans liv är en un­der­drift. ”Ga­me of thro­nes” var hans förs­ta tv-roll och i dag, sex sä­song­er se­na­re, är han en av de bäst be­tal­da skå­de­spe­lar­na på tv. Och trots sin flyg­räds­la upp­skat­tar han att spe­la in på ex­o­tis­ka plas­ter.

– Jag skul­le upp­ma­na al­la att åka till Is­land nå­gon gång i sitt liv. Jag är ing­en spi­ri­tu­ell per­son, men det är en väl­digt spi­ri­tu­ell plats. Det är väl­digt tyst och fol­ket är väl­digt lug­na och skan­di­na­vis­ka. Och sam­ti­digt är de helt to­ki­ga.

Han träf­fa­de ock­så sin flick­vän på in­spel­ning­en. Ro­se Les­lie spe­lar vild­ling­en Ygrit­te som får Jon Snow på fall i en av se­ri­ens mest om­tyck­ta re­la­tio­ner. Men ro­man­ti­ken spi­ra­de även när ka­me­ror­na var av och se­dan 2012 har pa­ret dej­tat med vis­sa kor­ta­re upp­brott.

–Is­land är ett vac­kert och ma­giskt stäl­le. Det är fol­ket, de­ras sätt att va­ra, och ba­ra att kun­na se norr­sken! Det var ock­så på Is­land som jag blev kär. Om du re­dan är at­tra­he­rad av nå­gon, och så spe­lar de ens kär­lek, så är det väl­digt lätt att bli kär …

Se­dan han slog ige­nom har han gjort en del film­rol­ler, bland an­nat i ”Se­venth son” och nu se­nast i ”Brim­sto­ne”. För rol­len i den lätt­kläd­da gla­di­a­tor­fil­men ”Pom­peii” fick han gå på en strikt di­et och trä­nings­re­gim för att kun­na vi­sa upp väl­de­fi­ni­e­ra­de musk­ler. Han har nu­me­ra dri­vor med dreg­lan­de fans värl­den över. Och han har re­dan bör­jat rutt­na på ut­se­en­de­fo­ku­se­ring­en i bran­schen:

– Jag vill gär­na se mig själv som nå­got mer än snyggt hår och en viss look. Det är ned­vär­de­ran­de. Men visst skul­le du kun­na häv­da att jag bli­vit an­ställd tack va­re mitt ut­se­en­de.

– Det finns de­fi­ni­tivt en sex­ism mot kvin­nor in­om fil­moch tv-in­du­strin, och även mot män. Ibland när jag ska fo­tas och blir om­bedd att klä av mig, då kän­ner jag av det. Men om jag kän­de att jag ba­ra an­ställ­des för hur jag ser ut, så skul­le jag slu­ta skå­de­spe­la.

Med ba­ra 13 av­snitt kvar bör­jar han blic­ka vi­da­re.

– Jag vill få spe­la and­ra ty­per av rol­ler och spe­la helt rub­ba­de och tra­si­ga män­ni­skor. Jag vill in­te fort­sät­ta spe­la de här all­var­li­ga, dyst­ra rol­ler­na. Men jag är lyck­ligt lot­tad för jag bör­jar få många oli­ka möj­lig­he­ter och det är väl­digt spän­nan­de.

Att ing­en sit­ter sä­kert i ”Ga­me of thro­nes” lär­de vi oss re­dan när Ned Stark fick hu­vu­det av­hug­get och det ce­men­te­ra­des när en halv släkt slak­ta­des på ett oför­glöm­ligt bröl­lop. Kit har ti­di­ga­re sagt till Nö­jes­bla­det att de fre­kven­ta döds­fal­len i se­ri­en är svå­ra. Dels att spe­la en ka­rak­tär som upp­le­ver så många för­lus­ter och dels för att hans kol­le­gor och kom­pi­sar slu­tar.

– Jag har träf­fat någ­ra av mi­na närms­ta vän­ner ge­nom se­ri­en. Ri­chard Mad­den, Al­fie Al­len, Emi­lia Clar­ke, Ro­se Les­lie, John Brad­ley, det är många, sä­ger han.

– När Grenn, spe­lad av Mark Stan­ley, dog, så fanns det ingen­ting i boken som sa någon­ting om det. Jag läs­te det i ma­nus och det var hjärt­skä­ran­de för mig att jag in­te skul­le få job­ba med Mark igen, sä­ger han.

När vi se­nast såg Jon Snow ha­de han ta­git till­ba­ka Win­ter­fell till­sam­mans med San­sa och ut­ro­pats till kung i norr. Får man tro Kit Ha­ring­ton kom­mer sä­song sju och åt­ta att bju­da på än­nu mer ”Ga­me of thro­nes”-ma­gi.

– De har spen­de­rat mer peng­ar på fär­re av­snitt så det blir myc­ket stör­re i ska­la. CGI:ET är helt ma­ka­löst och vi tes­tar nya gre­jer och ex­pe­ri­men­te­rar med nya ka­me­ra­tek­ni­ker. Vi för­sö­ker bry­ta ny mark med de här två sista sä­song­er­na.

Jag vill in­te fort­sät­ta spe­la de här all­var­li­ga, dyst­ra rol­ler­na Kit Ha­ring­ton är trött på ut­se­en­de­fix­e­ring­en i nö­jes­bran­schen. ”Jag vill gär­na se mig själv som nå­got mer än snyggt hår och

en viss look”, sä­ger han. Foto: DAVID LEVENE/EYEVINE/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.