Star­ka syst­rar – bäs­ta vän­ner

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Magnus Sund­holm

Al­la skå­de­spe­la­re har bli­vit äld­re un­der HOLLYWOOD.

de förs­ta sex sä­song­er­na.

Två av dem har vux­it upp – Mai­sie Wil­li­ams

och Sop­hie Tur­ner.

– Ut­an Mai­sie vet jag in­te om jag

ha­de kla­rat det, sä­ger Tur­ner.

Foto: EMILY SHUR/NY TI­MES/TT

Tur­ner var 13 när suc­cé­se­ri­en drog i gång. I dag är hon 21. Wil­li­ams är 20. Nu­me­ra är upp­stån­del­sen, pa­pa­raz­zi och fan­sens hän­giv­na dyr­kan näst in­till var­dags­mat. Men för två unga flic­kor var om­ställ­ning­en bru­tal.

– Ton­års­pe­ri­o­den är den mest tur­bu­len­ta i ens liv, sä­ger Tur­ner.

– Ing­en an­nan gång kän­ner man sig mer osä­ker. Att då ham­na i ramp­lju­set kan va­ra ex­tremt jobbigt.

När hon och Wil­li­ams tar emot Af­ton­bla­det på ett ho­tell i Be­ver­ly Hills med­ger bå­da att de har brot­tats tungt med be­röm­mel­sen.

– Folk äls­kar att pe­ka på den osä­ker­het man själv kän­ner, sä­ger Tur­ner.

Wil­li­ams nic­kar in­stäm­man­de.

– Bå­de poj­kar och flic­kor käm­par för att fin­na sig själ­va när de är ton­å­ring­ar.

– För mig har det in­te fun­nits nå­gon an­nan verk­lig­het. Det här är mitt liv och jag har växt upp som en of­fent­lig per­son.

Om de lå­ter lill­gam­la när de pra­tar är det in­te så kons­tigt.

Tur­ner och Wil­li­ams har job­bat i en vux­en­värld än­da se­dan de scen­testa­des för rol­ler­na som syst­rar­na San­sa och Arya Stark.

– Det har fun­nits pe­ri­o­der när det här har va­rit myc­ket ud­da, sä­ger Wil­li­ams.

– Av många jag ald­rig träf­fat har jag fått hö­ra hur jag bor­de le­va. Så­dant är svårt att tack­la.

Hon ska­kar på hu­vu­det.

– Men när jag har va­rit hem­ma har jag haft ett väl­digt nor­malt liv. Jag har hål­lit fast vid det och det här …

Hon gör en gest mot storplan­scher­na i rum­met och in­ter­vju­si­tu­a­tio­nen med band­spe­la­ren på bor­det fram­för hen­ne.

– ... är in­te mitt liv he­la ti­den. Pe­ri­od­vis kom­mer jag in och gör så­dant här. An­nars för­sö­ker jag hål­la allt så nor­malt som möj­ligt.

Me­dan de har över­levt om­ställ­ning­en är frå­gan om de kla­rar sig li­ka bra i se­ri­en.

När sä­song sju drar i gång har Jon Snow åter­ta­git hem­met Win­ter­fell till­sam­mans med San­sa. Sam­ti­digt fort­sät­ter hon sin för­pes­ta­de re­la­tion med den kor­rup­ta för­fö­ra­ren Pe­tyr ”Litt­le­fing­er” Bae­lish, som fort­sät­ter att slå en kil mel­lan hen­ne och Snow.

– Det finns en un­der­lig­gan­de spän­ning he­la ti­den. Det är som en jäv­la skräck­film, har Tur­ner be­skri­vit si­tu­a­tio­nen i En­ter­tain­ment We­ek­ly.

Arya är i Wes­te­ros ef­ter att ha lu­rat Wal­der Frey bru­talt i sä­songs­fi­na­len.

Hen­nes trä­ning är i stort sett över och hon har gått från stöd­dig elev till is­kall mör­da­re.

El­ler som Wil­li­ams själv ut­tryc­ker det i tidningen:

– Hon har fun­nit sin grej i li­vet och är myc­ket ef­fek­tiv på det hon gör. I år lär hon sig mer om det po­li­tis­ka spe­let. Det är ing­et hon har haft nå­gon del i för­ut.

Det in­ne­bär in­te att Wil­li­ams kän­ner sig sä­ker på att Arya över­le­ver.

– Det gör man ald­rig. Så fort man bör­jar lu­ta sig till­ba­ka kom­mer man att slås ut. Ing­en vet vad som kom­mer att ske.

– Jag är så glad att jag in­te mås­te be­slu­ta nå­got så­dant. Det finns mas­sor av fans som vän­tar på nå­got rik­tigt, rik­tigt episkt och om jag ha­de tving­ats ta be­slu­tet ha­de det va­rit hemskt.

Även Tur­ner grubb­lar på sam­ma äm­ne.

– Ska San­sa dö vill jag in­te att det ska in­träf­fa för­rän i sista av­snit­tet. Skul­le det ske tror jag in­te att se­ri­e­ma­kar­na kom­mer att dra ut på det så myc­ket som jag vill. – Får jag be­stäm­ma ska he­la sista av­snit­tet de­di­ce­ras till min död. Hon skrat­tar. Sen blir hon all­var­lig. – Jag tror att om San­sa dör kom­mer hon att mör­das av nå­gon hon äls­kar väl­digt myc­ket.

–I så fall hop­pas jag att det blir Arya som tar li­vet av hen­ne.

Som hon be­skri­ver det lå­ter det som nå­got slags ga­len gir­l­po­wer.

– Jag vet att det här in­te är en sär­skilt populär uppfattning, men jag tyc­ker att ”Ga­me of thro­nes” är en fe­mi­nist­se­rie.

Hen­nes ut­ta­lan­de över­ras­kar. Pro­gram­met har fått kri­tik för mot­sat­sen.

– Jag in­ser att de kvinn­li­ga roll­fi­gu­rer­na går ige­nom en rad pröv­ning­ar. Men det be­ror på de so­ci­a­la grän­ser­na.

– Till slut slår de sig fria. Det är myc­ket ovan­ligt för den pe­ri­od som se­ri­en ut­spe­lar sig un­der. Jag tror att det är där­för kvinn­li­ga fans äls­kar se­ri­en och ser den som fe­mi­nis­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.