Dr Kär­lek:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Dr Kär­lek

TVIL­LING­AR HAR SMYGSEX OCH FÖRLAMAR ETT BARN

Jai­me och Cer­sei Lan­nis­ter har sex i ett torn så att det rik­tigt gung­ar i den hö­ga bygg­na­den. Sys­ko­nen blir på­kom­na av Bran Stark och ut­an att tve­ka put­tar Jai­me ner bar­net från fönstret. Ge­or­ge RR Martin sä­ger att den ovän­ta­de sce­nen var det som fick mil­jon­tals män­ni­skor att se och lä­sa histo­ri­en. (S1A1)

JON SNOW OCH YGRITTES HE­TA GROTTMYS

In­te nog med att du som nat­tens väk­ta­re mås­te stå på en kall mur i ur och skur – du mås­te även av­läg­ga ett ce­li­bat­löf­te. Trots den he­ta stäm­ning­en mel­lan Jon och vild­ling­en Ygrit­te, så hål­ler han på sig. Men till slut tän­der det till i en grot­ta. Ygrit­te ini­ti­e­rar na­ken­bad var­på Jon Snow kas­tar av sig päl­sen. Ex­tra plus för de he­ta kys­sar­na. (S3A5)

HANDJOBB TILL HÄST – MED SYRRAN The­on får lift av en ri­vig dam på häst. Un­der full ga­lopp får den sexuellt avan­ce­ra­de The­on för sig att ut­fö­ra ett så kal­lat handjobb på ryt­ta­rin­nan. Stor an­tik­li­max upp­står dock när de når slut­des­ti­na­tio­nen och The­on upp­täc­ker att kvin­nan är hans sys­ter. (S2A2)

Dr Kär­lek snabbspo­lar för­bi dra­kar, vint­rar och prat för att kon­cen­tre­ra sig

på snus­ket. Ald­rig har en tv­se­rie in­ne­hål­lit så myc­ket na­ket och på grän­sen till por­no­gra­fiskt

in­ne­håll.

Här är dok­torns

rap­port.

SAMWELL FÖR­LO­RAR SVENDOMEN I SJUKSÄNG

Med sitt go­da hjär­ta som störs­ta kraft stop­pa­de Samwell Tar­ly ett våld­täkts­för­sök på Gil­ly och blir miss­hand­lad på kö­pet. Gil­ly tar hand om den mo­di­ga Sams sår, det upp­står he­ta smek­ning­ar, pus­sar och till slut får det lyck­li­ga pa­ret till det. Vin­tern må myc­ket väl kom­ma snart – men Sam kom all­ra först. (S5A7)

THE­ONS OER­HÖRT MISS­LYC­KA­DE TREKANT The­on lu­ras att tro att det är smas­kig trekant på gång. Ty­värr är det en djä­vulsk fäl­la ut­förd av tor­tyr­fan­tas­ten Ram­say. Mitt i tre­kan­ten stol­par Ram­say in med kni­ven i högs­ta hugg och ut­bris­ter i ett di­a­bo­liskt: ”Din be­röm­da pe­nis är väl­digt vär­de­full för dig, va?” (S3A7)

ME­LI­SAND­RE SLÄNGER PALTORNA OCH VI­SAR

SITT SAN­NA JAG

In­te en sex­scen men än­då ”Ga­me of thro­nes” mest min­nesvär­da na­kenscen. Me­li­sand­re tar sak­ta av sig klä­der­na och spän­ning­en sti­ger. Som tit­ta­re lu­ras du tro att det ska bju­das på na­ken­fest med den tju­si­ga prä­stin­nan. Men tji fick du. (S6A1)

JAI­ME VÅLD­TAR SIN TVILLINGSYSTER BRED­VID DE­RAS

DÖ­DA SONS LIK

Kung Joff­rey har ny­li­gen dött. Mam­ma Cer­sei står vid sin av­lid­ne sons si­da i ett kyrk­ka­pell och sör­jer. I stäl­let för att ge stöd våld­tar Jai­me sin sys­ter bred­vid den dö­da krop­pen. Sce­nen har kal­lats för den mest skru­va­de som nå­gon­sin har sänts i tv. (S4A3)

LITT­LE­FING­ERS EX­TREMT UT­DRAG­NA BORDELLMONOLOG

Litt­le­fing­er dri­ver stans bäs­ta bor­del­ler och ut­bil­dar gär­na per­so­na­len själv. I en ut­dra­gen scen har två kvin­nor sex med varand­ra sam­ti­digt som Litt­le­fing­er be­rät­tar om sin barn­dom. I mo­no­lo­gen skju­ter han in in­struk­tio­ner som ”lek med rum­pan” el­ler ”stö­na tro­vär­di­ga­re”. (S1A7)

ME­LI­SAND­RE, GENDRY OCH EN SKRÄLLDUS MED IGLAR

Me­li­sand­re är in­te en prä­stin­na som me­sar när det kom­mer till att fixa vik­tigt blod till si­na skum­ma ri­tu­a­ler. Hon för­för en en­tu­si­as­tisk Gendry, oäk­ta son till Ro­bert Ba­rat­he­on. Bin­der och täc­ker ho­nom med blo­dig­lar (då in­te li­ka en­tu­si­as­tisk) som glupskt su­ger upp det vik­ti­ga ri­tu­al­blo­det. (S3A8)

Tje­na, bror­san!

Ce­li­bat Sch­me­li­bat

Kom fö­re vin­tern Djä­vulsk fäl­la Ing­en na­ken­fest Sju­kas­te sce­nen Foto: HBO

’Stö­na tro­vär­di­ga­re’

Lim­mar som en igel

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.