Sta­tistik:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Av: Kon­rad Cron­sioe

59 tim­mar tar det att se al­la

6 sä­song­er av ”Ga­me of thro­nes”. Då hin­ner du se 201 ka­rak­tä­rer dö och får näs­tan 40 mi­nu­ter na­ket i ru­tan.

Vi sum­me­rar se­ri­ens siff­ror.

ka­rak­tä­rer har dö­dats i bild – så­väl män­ni­skor som white wal­kers och djur – varav 201 är namn­giv­na. Döds­ta­len har es­ka­le­rat mot slu­tet och är föl­jan­de upp­de­lat på sä­song: per­so­ner bränns upp i en scen i den kom­man­de sä­song­en. Av dem sat­te de eld på 20 per­so­ner sam­ti­digt, bå­da siff­ror­na

är re­kord i tv­sam­man­hang en­ligt stunt­ko­or­di­na­torn

Row­ley Ir­lam.

Se­ri­en kos­tar så myc­ket att gö­ra att knappt ens Järn­ban­ken i Braa­vos skul­le ha råd. mil­jo­ner gång­er be­räk­nas se­ri­en ha lad­dats ned ba­ra un­der 2015 – den mest pi­rat­ko­pi­e­ra­de se­ri­en

i värl­den.

Em­my­vins­ter kom ”Ga­me of thro­nes” upp i 2016 – vil­ket knäck­te ”Fra­si­ers”

gam­la re­kord på 37. Peter Din­klage med sin Em­my för bäs­ta bi­roll 2015. Em­myp­ri­ser av 24 no­mi­ne­ring­ar kam­ma­de se­ri­en hem 2015 och slog där­med re­kord för an­tal vins­ter

un­der ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.