In­ter­vju:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Magnus Sund­holm

Le­na He­a­dey bär HOLLYWOOD.

vack­ra dräk­ter i ”Ga­me of thro­nes”. I verk­lig­he­ten bryr hon sig in­te. – Jag är en mar­dröm för min Hol­ly­wooda­gent, sä­ger hon.

Spe­lar Cer­sei

Namn: Le­na He­a­dey. Ål­der: 43. Bor: Los Ang­e­les. Ak­tu­ell: Spe­lar Cer­sei Lan­nis­ter i ”Ga­me of thro­nes”. Viss­te du att: Hon har dej­tat kol­le­gan Jero­me Flynn, som spe­lar Bronn? Hon har spe­lat ti­tel­rol­len i tv­se­ri­en ”Ter­mi­na­tor: the Sa­ra Con­nor chro­nicles”, en ka­rak­tär som se­na­re spe­lats av Emi­lia Clar­ke på vi­ta du­ken.

Foto: BRI­AN VANDER BRUG/LOS ANG­E­LES TI­MES/GETTY

Hå­ret står li­te på än­da och den ble­ka klän­ning­en är ing­et man för­knip­par med ga­lapre­miä­rer. Det är He­a­dey den förs­ta att med­ge. – Den är från en lo­kal bu­tik. Den var elas­tisk och lätt att dra på. Det var där­för jag val­de den. Jag kun­de ju in­te kom­ma hit i py­ja­mas. Hon skrat­tar gott.

Trots det upp­slupp­na hu­mö­ret är den tre­fal­digt Em­my­no­mi­ne­ra­de He­a­dey, 43, in­te lätt att in­ter­vjua.

Skå­de­spe­la­ren, som föd­des i Bermu­da men väx­te upp i Eng­land, är få­or­dig. Sva­ren är kor­ta, högst en me­ning el­ler två. Me­dan Emi­lia Clar­ke och Kit Ha­ring­ton gär­na fi­lo­so­fe­rar kring tan­ke­gång­ar och läg­ger ut tex­ten är He­a­dey kort och kon­cis.

Det ska in­te miss­upp­fat­tas som ovän­lig. Till skill­nad från sin miss­tänk­sam­ma, hu­mor­lö­sa roll­fi­gur Cer­sei Lan­nis­ter tycks ett le­en­de all­tid spe­la i He­a­deys mun­gi­pa och hon har ald­rig långt till ett skratt.

Men det krävs många följd­frå­gor för att få till nå­got som kan bli ett re­so­ne­mang. Där­för kan en in­ter­vju med hen­ne lätt kän­nas som en ping­pong­match. Bol­len kom­mer till­ba­ka li­ka snabbt som hon mot­ta­git den.

Men så lätt kom­mer hon in­te un­dan. Och det här med bris­ten på få­fänga känns bå­de in­tres­sant och ovän­tat.

– Få­fänga bor­de va­ra en del av att va­ra skå­dis, el­ler hur? Men jag kan in­te va­ra det. Få­fänga för­hind­rar san­ning­en.

På frå­gan om vil­ka and­ra sätt hon är sin agents mar­dröm ler hon hem­lig­hets­fullt.

Sen sä­ger hon motvil­ligt:

– För att jag gil­lar mitt pri­vat­liv.

När hon in­te får nå­gon ny frå­ga är det som om hon kän­ner sig tving­ad att fort­sät­ta.

– Jag gil­lar att gö­ra mitt jobb så bra jag kan. Men det räc­ker in­te läng­re. Det hand­lar om det här, om fo­to­gra­fe­ring­ar, om att gäs­ta pratsho­wer och att va­ra del av nå­got som jag för­står men som ald­rig är det lät­tas­te att gö­ra.

Hen­nes roll­fi­gur har det hel­ler in­te lätt när sjun­de sä­song­en av ”Ga­me of thro­nes” drar i gång. Men Cer­sei är san­ner­li­gen ing­en som kom­mer att sit­ta och vän­ta på att dra­kar­na ska brän­na ner hen­nes sov­rum.

– För­ra sä­song­en var jag sä­ker på att hon skul­le dö di­rekt när Dae­ne­rys an­län­der, har hon sagt till En­ter­tain­ment We­ek­ly.

– Men Cer­sei har lyss­nat på sin pap­pa och har spe­lat ut en rad pjä­ser po­li­tiskt. Hen­nes till­va­ro blir mer över­ras­kan­de än man kan ana. El­ler som se­ri­ens chef, David Be­ni­off, sä­ger: – Cer­sei blev in­te den förs­ta drott­ning­en i Wes­te­ros histo­ria ut­an att va­ra smart. Hon vet att odd­sen är emot hen­ne. Det är hen­nes mis­sion att fin­na ett sätt att jäm­na ut chan­ser­na.

He­a­dey, som har två barn, tyc­ker att hon har en del av Cer­seis star­ka si­dor.

– Jag le­ver ju i den här gal­na värl­den (skratt). Jag har åsik­ter och jag gil­lar att ut­tryc­ka dem. Och jag tror att star­ka kvin­nor upp­fost­rar barn. Det är en del av re­san. Hon var vis­ser­li­gen eta­ble­rad i bran­schen in­nan hon fick rol­len i ”Ga­me of thro­nes”, men stic­ker in­te un­der stol med att tv-fram­gång­en be­tytt myc­ket.

– Som skå­dis har jag job­bat i mer än två år­tion­den. Det här är det störs­ta jag va­rit med om och det känns otro­ligt.

– Det är så klart nå­got al­la sä­ger, men det är fak­tiskt sant.

På frå­gan vad det har med­fört ryc­ker hon på ax­lar­na.

– Det är bå­de för- och nack­de­lar. Man blir mer igen­känd. Det är bi­sarrt ef­tersom jag gil­lar att lig­ga lågt. När folk bör­jar föl­ja ef­ter mig till sko­lan och tar bil­der blir jag för­ban­nad.

– Men när det gäl­ler ar­bets­möj­lig­he­ter går det in­te att för­ne­ka att det är po­si­tivt. Jag vill pro­du­ce­ra och re­gis­se­ra. När man är del av nå­got fram­gångs­rikt är folk vil­li­ga att lyss­na. Hon ska­kar på hu­vu­det.

– Det är så yt­li­ga vi är i den här bran­schen. Se­dan fle­ra år till­ba­ka bor hon i Los Ang­e­les. 2013 skilde hon sig från ma­ken Peter Loug­h­ran som är pap­pa till minst ett av hen­nes två barn.

Se­dan bryt­ning­en har hon haft ett för­hål­lan­de med sin mot­spe­la­re i ”Ga­me of thro­nes”, Pedro Pa­scal.

– Vad jag gör när jag in­te job­bar? Jag la­gar myc­ket mer mat nu än jag gjor­de in­nan jag blev mam­ma.

– Jag lä­ser myc­ket och jag skri­ver på eg­na idéer, i al­la fall de sista åt­ta mi­nu­ter­na jag är va­ken om kväl­lar­na.

Klän­ning­en var elas­tisk och lätt att dra på. Det var där­för jag val­de

den. Jag kun­de ju in­te kom­ma hit i py­ja­mas. SOM CER­SEI Le­na He­a­dey tyc­ker att hon har en del ge­men­samt med sin ka­rak­tär. ”Jag har åsik­ter och jag gil­lar att ut­tryc­ka dem”, sä­ger hon. Foto: PETROS GIANNAKOURIS/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.