Svens­kar­na

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Jens Peterson Foto: Anders Deros

Fan­ta­si­värl­den Wes­te­ros har ett starkt LÖDÖSE.

fäs­te på den svens­ka väst­kus­ten.

Där bor ett par som kan så myc­ket att de har skri­vit en

fak­ta­bok med Ge­or­ge RR Martin.

– Jag är väl­digt be­svi­ken på de sista sä­song­er­na. Jag vil­le se det jag läst om och äls­kat i böc­ker­na, sä­ger

Lin­da An­tons­son.

Lin­da An­tons­son och Elio M Gar­cia möt­tes via sitt in­tres­se för fantasy, och dri­ver nu nät­si­dan wes­te­ros.org. De tyc­ker att tv­se­ri­en har fel ton. – Det är jät­tesvårt. Vi är gla­da över att fantasy bli­vit ett stort fe­no­men och att många upp­täc­ker böc­ker­na på grund av tv­se­ri­en. Men se­ri­en har en an­nan uppfattning om vad som är kär­nan och käns­lan i be­rät­tel­sen, sä­ger Lin­da, 42. Vad sak­nar ni mest från böc­ker­na? – Förs­ta sä­song­en var jät­te­spän­nan­de. Ex­akt som jag ha­de tänkt mig. Se­dan dess har de gått läng­re och läng­re från böc­ker­na. Där går det il­la för al­la som vill häm­nas, sä­ger Elio, 38. In­te i tv­se­ri­en.

– I de sista sä­song­er­na var det myc­ket hämnd. Arya stic­ker ut ögon, San­sa släp­per lös hun­dar, sä­ger Elio.

– De fo­ku­se­rar på det spek­ta­ku­lä­ra väl­digt myc­ket. I böc­ker­na har Arya för­lo­rat sin mänsk­lig­het och per­son­lig­het, hon har bli­vit väl­digt ska­dad men­talt, som en barn­sol­dat. Den bil­den får man in­te alls i tv­se­ri­en. Där vill de gö­ra hen­ne till en häf­tig tjej som är ba­dass, sä­ger Lin­da.

Pa­ret tyc­ker att tv­se­ri­en för­enklar för myc­ket. Elio blev så be­svi­ken att han in­te bryd­de sig om att se sjät­te sä­song­en.

Vi träf­fas på Lödöse mu­se­um, någ­ra mil från de­ras hem i Nö­dinge. Det är kul­tur­vec­ka i Lil­la Edets kom­mun och pa­ret be­rät­tar i sitt fö­re­drag ”Från fans till för­fat­ta­re” om si­na drygt 20 år till­sam­mans med varand­ra och Ge­or­ge RR Martins värld.

Elio är ame­ri­kan och pa­ret möt­tes över in­ter­net 1995, när de spe­la­de ett text­ba­se­rat roll­spel i fan­ta­sy­värl­den.

Lin­da ha­de läst förs­ta boken ”Kam­pen om järn­tro­nen” och över­ty­ga­de Elio att ock­så gö­ra det. Han gil­la­de Tol­ki­en och var först skep­tisk: ”Al­ver svär in­te och har en mas­sa sex”. Men även han fastnade och de fick en idé om att gö­ra ett spel ba­se­rat på den värl­den.

De kon­tak­ta­de Ge­or­ge RR Martin. Han sa ja till de­ras för­slag om ett spel, och de star­ta­de hem­si­dan wes­te­ros.org 1998. Själ­va spe­let, ”Blood of dra­gons”, kom i gång 2006.

Un­der ar­be­tet hit­ta­de de en del fel i böc­ker­na. Att en tron­följd som stod i en

in­te stäm­de över­ens med vad som skrevs i en an­nan. De på­pe­ka­de det för Martin.

– Han tyck­te för­stås in­te att det var ro­ligt att ha gjort fel. Men se­dan dess har han sagt till folk att skic­ka mejl till folk som ”har bätt­re koll än jag”, sä­ger Lin­da.

Kan ni mer om hans värld än han själv?

– Han har glömt mer om Wes­te­ros än vad vi har lärt oss. Det är be­grip­ligt att han in­te lä­ser om si­na eg­na böc­ker, sä­ger Lin­da.

Hon har stu­de­rat ar­ke­o­lo­gi och an­tik sam­hälls­hi­sto­ria. Elio har läst me­del­tids­hi­sto­ria på uni­ver­si­tet. De stu­de­rar och fors­kar vid si­dan om ar­be­tet med ”Ga­me of thro­nes”värl­den.

Lin­da job­ba­de som över­sät­ta­re på tv-se­ri­ens sjät­te sä­song, och ska hjäl­pa till som ex­pert även i sä­song sju. De­ras webb­si­da an­vänds ock­så som upp­slags­verk av tv-se­ri­ens med­ar­be­ta­re och Ge­or­ge RR Martins as­si­sten­ter.

”En värld av is och eld” he­ter boken de skri­vit till­sam­mans med Ge­or­ge RR Martin, som fö­reslog dem som med­för­fat­ta­re. Boken speg­lar tids­pe­ri­o­den fö­re se­ri­en. Fik­tio­nen är att den här histo­rie­bo­ken skrevs av en maes­ter Yan­del.

– Det är vik­tigt att en fan­ta­sy­värld har sin egen histo­ria. Martins ro­ma­ner är skriv­na i me­del­tids­an­da, med rid­da­re, bor­gar och dra­kar. Folk kän­ner igen sig, även om det är en på­hit­tad värld, sä­ger Lin­da.

De blev ti­digt kon­tak­ta­de av för­la­get om en så­dan här upp­slags­bok. De sam­man­ställ­de all fak­ta och bad se­dan Ge­or­ge RR Martin fyl­la i luc­kor­na. Han sva­ra­de med långa be­rät­tel­ser om händelser i Wes­te­ros histo­ria.

– Vi re­di­ge­ra­de och kor­ta­de hans tex­ter. Han skri­ver väl­digt långt, sä­ger Lin­da.

2014 var boken klar. Och allt i Wes­te­ros är in­te fan­ta­si.

Vi fick lä­sa ma­nus för de se­nas­te böc­ker­na in­nan de kom

ut

– Martin har del­vis ut­gått från ro­sor­nas krig, in­bör­des­kri­get mel­lan hu­sen Lan­cas­ter och York i Eng­land på 1400-ta­let. Det finns någ­ra händelser i Skott­lands histo­ria som har in­spi­re­rat till det rö­da bröl­lo­pet och an­nat, sä­ger Lin­da.

Ge­or­ge RR Martin har skri­vit många and­ra böc­ker och ar­be­ta­de ock­så som ma­nus­för­fat­ta­re på ”Twi­light zo­ne” och ”Skön­he­ten och odju­ret”.

– Då blev han be­svi­ken på att det in­te fanns bud­get att gö­ra sce­ner som han ha­de skri­vit. Där­för skrev han böc­ker som skul­le va­ra omöj­li­ga att fil­ma, sä­ger Lin­da.

Men tv-se­ri­en ”Ga­me of thro­nes” har re­sur­ser och stor bud­get. Ny tek­nik gör det ock­så möj­ligt att fil­ma sa­ker som var omöj­li­ga för 20 el­ler 30 år se­dan. – Martin skrev i böc­ker­na att mu­ren i norr är 700 fot (213 me­ter) hög, för han för­stod in­te rik­tigt hur högt det är. När han fick se in­spel­nings­plat­sen, en rik­tig vägg i ett sten­brott på Nor­dir­land som är 400 fot (121 me­ter) hög in­såg han att det ha­de räckt. Men tv-pro­du­cen­ter­na har gjort den 700 fot med hjälp av di­gi­tal tek­nik, sä­ger Lin­da.

Många fans går och vän­tar på att Ge­or­ge RR Martins sjät­te ro­man i se­ri­en, ”The winds of winter”, ska kom­ma.

– Vi har in­te hört nå­got än, men vi fick lä­sa ma­nus för de se­nas­te böc­ker­na in­nan de kom ut. Vi tror vi får för­hands­grans­ka näs­ta när det väl blir dags.

Ge­or­ge RR Martin.

Samwell Tar­ly (John Brad­ley) och Gil­ly (Han­nah Mur­ray) stu­de­rar Wes­te­ros histo­ria – i det svens­ka pa­rets fak­ta­bok. Foto: HBO

Pa­rets bok.

Fak­ta­kol­lar­na fö­re­lä­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.