In­ter­vju:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: To­ve Björnlundh

’’För­ra året när vi gjor­de sjät­te sä­song­en så fil­ma­de vi tio av­snitt på sex må­na­der. I år har vi ock­så fil­mat sex må­na­der men för sju av­snitt. Vil­ket be­ty­der att det jag sett hit­tills, det ser otro­ligt ut, sä­ger Pi­lou As­baek. Gem­ma Whe­lan nic­kar in­stäm­man­de och sä­ger att vi har en spän­nan­de sä­song fram­för oss.

I tv-ru­tan spe­lar de ri­va­li­se­ran­de släk­ting­ar. Gem­ma är Ya­ra Greyjoy som vill va­ra drott­ning över Iron Is­lands och har sla­git sig ihop med team Dae­ne­rys. Pi­lou är Eu­ron Greyjoy, kung­en över öar­na som vill ta över he­la Wes­te­ros. Han är se­ri­ens näs­ta ty­rann.

– Ef­ter den här sä­song­en kom­mer Ram­say att se ut som ett li­tet barn, sä­ger han till Em­pi­re.

– Den Eu­ron vi kom­mer att se i näs­ta sä­song, det finns en sto­ry med ho­nom … Själv­klart är han en psy­ko­pat, men jag kan ock­så gö­ra ho­nom li­te mer char­mig, el­ler li­te mer för­fö­risk. Jag för­sö­ker gö­ra ho­nom till en ka­me­le­ont, med oli­ka per­son­lig­he­ter för var­je scen, sä­ger han.

Frå­gan är hur lång­li­va­de de­ras ka­rak­tä­rer blir, folk har en ten­dens att dö som flu­gor i se­ri­en.

– Om du kan över­le­va på en skit-ö som Py­ke kan du över­le­va var som helst. Tro mig, jag sä­ger det som dansk, sä­ger Pi­lou.

Ing­en av dem vill spe­ku­le­ra kring slu­tet. – Jag tror vi kan li­ta på att David och DB (David Be­ni­off och DB Weiss, reds. anm) in­te kom­mer att gö­ra oss be­svik­na, sä­ger Gem­ma.

Bå­de Gem­ma och Pi­lou rör sig i kul­tu­rel­la kret­sar. Han är upp­växt i Kö­pen­hamn med för­äld­rar som job­ba­de som gal­le­ris­ter, hans brö­der job­bar ock­så med konst och hans fru An­na Bro skri­ver pjä­ser.

Hon har ett långt cv utö­ver skå­de­spe­lar­kar­riä­ren. Gem­ma dan­sar jazz och stepp, är med i dans­grup­pen The Beaux Bel­les, har job­bat med mu­si­ka­ler och sjung­er.

Vi sit­ter på ett lyx­igt ho­tell i cen­tra­la Lon­don, Gem­ma, Pi­lou och en grupp jour­na­lis­ter från he­la Eu­ro­pa. När sam­ta­let gli­der in på att se­ri­en

De spe­lar släk­ting­ar­na som LON­DON.

är mitt i en fejd. Gem­ma Whe­lan och Pi­lou As­baek är Ya­ra och Eu­ron

Greyjoy.

Vi tog ett snack om slu­tet, Sha­kespe­a­re och sex­ism.

bör­jar cen­tre­ra sig runt ett par star­ka kvinn­li­ga ka­rak­tä­rer brin­ner Gem­ma till.

– Det bor­de in­te va­ra en grej, att wow det finns många star­ka kvinn­li­ga ka­rak­tä­rer i se­ri­en.

– Jag får den här frå­gan i var­je in­ter­vju, hur det är att spe­la en så stark kvin­na. Var­för frå­gar vi in­te män hur det är att spe­la en svag, sår­bar man? Vi har al­la aspek­ter av en per­son­lig­het, vi har sår­bar­he­ten men ock­så styr­ka och själv­stän­dig­het och kraft. Det bor­de va­ra ”vad här­ligt att det finns så star­ka ka­rak­tä­rer i den här sto­ryn”.

Pi­lou märk­te av den sex­ismen ny­li­gen un­der presstur­nén för ”Ghost in the shell”. Un­der var­je in­ter­vju fick Scar­lett Jo­hans­son frå­gan om hur det är att va­ra mam­ma och skå­de­spe­la­re, men ing­en frå­ga­de ho­nom hur det gick ihop med att va­ra pap­pa.

– Det vo­re un­der­bart om jag fick den frå­gan nå­gon gång så jag får skry­ta …

När Gem­ma blev påtänkt för rol­len som Ya­ra ha­de hon knappt hört ta­las om ”Ga­me of thro­nes”. Pi­lou, som dök upp som Eu­ron först i sjät­te sä­song­en, var re­dan ett stort fan av se­ri­en.

– Man ska in­te jäm­fö­ra det, men jag näm­ner än­då Sha­kespe­a­re. Hans bäs­ta pjäs hand­lar om makt och att för­sö­ka nå mak­ten. Men makt kor­rum­pe­rar och kan in­te kon­trol­le­ras. Det är det jag äls­kar med Sha­kespe­a­re och det är det jag äls­kar med ”Ga­me of thro­nes”, sä­ger han.

Jag tror vi kan li­ta på att David och DB in­te kom­mer att gö­ra oss be­svik­na SLÄK­TEN ÄR VÄRST Hus Greyjoy har fast­nat i en makt­kamp. Gem­ma Whe­lan spe­lar Ya­ra som har an­slu­tit till Dae­ne­rys. Pi­lou As­baek spe­lar Eu­ron som vill ta över he­la Wes­te­ros. Foto:...

Själv­klar t är han en psy­ko­pat, men jag kan ock­så gö­ra ho­nom li­te mer char­mig

Den nya sä­song­en ut­lo­var nya histo­ri­er om Greyjoy-släk­ten. ”Den Eu­ron vi kom­mer att se i näs­ta sä­song, det finns en sto­ry med ho­nom”, sä­ger Pi­lou As­baek. Trai­lern ver­kar ock­så vi­sa att det hän­der en del med Ya­ra … Foto: HBO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.