Lis­ta:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: To­ve Björnlundh

Prin­sar och prin­ses­sor, våld­säls­kan­de män, pat­ri­ar­ken som all­tid får sista or­det och kvin­nor ut­an makt. Men sam­ti­digt: en kvin­na som i förs­ta av­snit­tet säljs till sin ma­ke men i det se­nas­te seg­lar mot strid med en egen ar­mé.

En kvinn­lig kri­ga­re, en ung flic­ka som hell­re slåss med svärd än att bro­de­ra och sys­tern som räd­dar sin bror.

– Det finns en am­bi­va­lens i köns­rol­ler­na i den här se­ri­en, den känns myc­ket

Säl­lan har så myc­ket opro­vo­ce­rad na­ken­het och sexuellt våld mot kvin­nor vi­sats i ru­tan. Sam­ti­digt är ”Ga­me of thro­nes” hyl­lad för

si­na kom­plexa kvinn­li­ga ka­rak­tä­rer. – Det kanske sä­ger nå­got om vår sam­tid, sä­ger Dan Öberg som un­der­vi­sar med hjälp

av se­ri­en vid För­svars­hög­sko­lan.

mer mo­dern än tra­di­tio­nell fantasy, sä­ger Dan Öberg, do­cent i krigs­ve­ten­skap.

Han hål­ler i kur­sen ”Cri­ti­cal and fe­mi­nist war stu­di­es” på För­svars­hög­sko­lan och tar ibland hjälp av ”Ga­me of thro­nes” i un­der­vis­ning­en.

– Med hjälp av kri­tisk och fe­mi­nis­tisk lit­te­ra­tur ana­ly­se­rar vi po­pu­lär­kul­tur för att för­stå idéer om man­lig­het och kvinn­lig­het i den värld som vi le­ver i.

Han bru­kar ut­gå ifrån ”Mhy­sa”

(S3A10). Det är av­snit­tet där The­ons av­hugg­na kön skic­kas tills hans far, och kung Joff­rey för­sö­ker ut­ma­na Ty­win men blir skic­kad i säng ut­an mid­dag.

– Frå­gor som vi stäl­ler oss i re­la­tion till den här epi­so­den är vad in­ne­bär det att va­ra en man? Vil­ken norm kring mas­kuli­ni­tet ska­pas här?

Ty­ri­on gör narr av sin oför­måga att nå upp till ide­a­let om att va­ra en rik­tig man, när han kal­las för ”de­mon mon­key” och ”half­man”.

Ram­say vill in­te va­ra en oäk­ting. Men tyd­li­gast är den fy­sis­ka och men­ta­la kastra­tio­nen av The­on.

– Det finns en in­tres­sant scen där Ba­lon Greyjoy sä­ger ”han är in­te läng­re min son, han är in­te ens en man”. Frå­gan vi

stäl­ler oss: Är han en man? Om in­te – när slu­tar han va­ra en man?

The­on är in­te det en­da ka­stre­rings­ex­emp­let. De obe­sud­la­de sol­da­ter­na ka­stre­ras som barn och även Va­rys har stym­pats.

– Det är en av de fy­sis­ka mar­kö­rer­na som grun­dar idén om att kön är nå­got som man an­ting­en har el­ler in­te har. Att kön är bi­o­lo­giskt. Vis­sa ty­per av ge­nus ide­a­li­se­ras väl­digt hårt, en viss typ av mas­kuli­ni­tet, en viss typ av fe­mi­ni­ni­tet, me­dan and­ra ty­per ned­vär­de­ras el­ler osyn­lig­görs.

De tar upp frå­gor som var­för det är ”na­tur­ligt” för oss att se den långa, star­ka, be­stäm­da man­nen – pat­ri­ar­ken – som en ef­ter­strä­vans­värd bild av en man – men in­te oäk­ting­en, dvär­gen, den barns­li­ga kung­en el­ler den ka­stre­ra­de so­nen. – Det är in­tres­sant med den här ty­pen av se­ri­er. De pe­kar på att det finns vis­sa un­der­lig­gan­de pa­ra­met­rar för köns­rol­ler som fram­kom­mer oav­sett om det är po­pu­lär­kul­tur el­ler ”verk­lig­het”.

Och po­pu­lär­kul­tu­ren speg­lar i viss mån vår sam­tid.

– Al­la som har följt fan­ta­sy­ut­veck­ling­en de se­nas­te 20–30 åren kan se en enorm skill­nad från 80-tals­fil­mer till nu­et. Man hit­tar ju de­fi­ni­tivt in­tres­san­ta­re por­trät­te­ring­ar i ”Ga­me of thro­nes” än i ”Co­nan”.

– Jag me­nar in­te att vi le­ver i en jäm­ställd värld, men det finns en stör­re för­må­ga att ska­pa kom­pli­ce­ra­de och in­tres­san­ta köns­rol­ler. Och det kanske sä­ger nå­got om vår sam­tid. Vi är in­te li­ka nöj­da med den för­enk­la­de bil­den, sä­ger Dan Öberg.

De pe­kar på att det finns vis­sa un­der­lig­gan­de pa­ra­met­rar för köns­rol­ler

Dan Öberg.

Vis­sa ty­per av ge­nus ide­a­li­se­ras väl­digt hårt, en viss typ av mas­kuli­ni­tet, en viss typ av fe­mi­ni­ni­tet, me­dan and­ra ty­per ned­vär­de­ras el­ler osyn­lig­görs HON LYC­KA­DES FÅ MAKT Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en sål­des till sin ma­ke – nu har hon rus­tat upp en ar­mé med...

”Co­nan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.