GOT vo­re in­te bäst i värl­den ut­an ho­nom

Game of Thrones - - SJUNDE SÄSONGEN - Sandra Wej­bro

Det sto­ra kri­get sägs va­ra här. Men ”Ga­me of thro­nes” ge­ni­a­li­tet lig­ger of­ta i de små de­tal­jer­na. Trai­lern loc­kar med ”det sto­ra kri­get”. I sä­song sju kom­mer änt­li­gen fle­ra av se­ri­ens sto­ra spe­la­re att stäl­las mot varand­ra.

Och visst är det kitt­lan­de att tän­ka på drak­mo­dern Dae­ne­rys Tar­ga­ry­ens förs­ta mö­te med sin bror­son Jon Snow el­ler en åter­för­e­ning mel­lan Stark-syst­rar­na San­sa och Arya. Hur ska ”Ga­me of thro­nes” kun­na över­träf­fa maf­fi­ga slag som ”Batt­le of the ba­stards” el­ler ”Hard­ho­me”? Vem vin­ner kam­pen om den över­skat­ta­de järn­tro­nen?

Men ”Ga­me of thro­nes” vo­re in­te värl­dens bäs­ta tv-se­rie just nu ut­an al­la si­do­histo­ri­er som ock­så en­ga­ge­rar. Lö­sa trå­dar att kny­ta ihop.

Får skräck­var­gen Ghost nå­gon­sin åter­se sin sys­ter Ny­me­ria? När kom­mer Ro­bert Ba­rat­he­ons en­da över­le­van­de son Gendry till­ba­ka från sin rodd­tur? Blir Ty­ri­on Lan­nis­ters dröm upp­fylld när han änt­li­gen får fly­ga dra­ke?

Ge­or­ge RR Martin har byggt upp ett uni­ver­sum som ”Ga­me of thro­nes” ge­stal­tar och ut­veck­lar.

Som al­la sto­ra be­rät­tel­ser speg­lar den vår verk­lig­het, där de vi­ta vål­na­der­nas vin­ter är kli­mat­ho­tet som ho­tar vår pla­net me­dan makt­full­kom­li­ga le­da­re fort­sät­ter att käbb­la. Sam­ti­digt är det en fan­ta­si­full sa­ga – med svärd av va­ly­riskt stål, för­loss­ning av skugg­de­mo­ner och blods­ma­gi.

Men den in­tri­ka­ta värl­den av fik­ti­va språk, släkt­träd och re­li­gi­o­ner ha­de in­te va­rit någon­ting ut­an ka­rak­tä­rer att bry sig om. ”Ga­me of thro­nes” ut­an Ty­ri­ons cy­nis­ka in­tel­li­gens och smär­ta, går det ens att fö­re­stäl­la sig. Ut­an den bril­jan­ta cv-be­skriv­ning­en: ”I drink and I know things”. Det vo­re trå­ki­ga­re än en ståupp-spe­ci­al med

Stan­nis Ba­rat­he­on.

Trai­lern loc­kar med ”det sto­ra kri­get”. I sä­song

sju kom­mer änt­li­gen fle­ra av

se­ri­ens sto­ra spe­la­re att stäl­las

mot varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.