Vis­sa är in­te män – vis­sa är dra­kar

Game of Thrones - - HUS STARK - Linn Dahlgren

Han är se­ri­ens Jus­tin Tru­deau. Då me­nar jag in­te ba­ra att Jon Snow ock­så kom­mer från re­gi­o­ner­na i norr och är sti­lig som en Dis­neyp­rins. Nej, han har ett hjär­ta av öd­mjukt guld.

Me­dan and­ra kla­ner kramp­ak­tigt hål­ler fast vid ad­li­ga pri­vi­le­gi­er tar hus Stark när­mast ett kvan­tum­k­liv in i den mo­der­na hu­ma­nis­men. De gif­ter sig av kär­lek, är när­va­ran­de för­äld­rar och in­te ba­ra snac­kar om he­der­lig­het.

Där kan en oäk­ta son bli kung i norr.

För ho­nom är det själv­klart att flyk­ting­ar­na från and­ra si­dan mu­ren ska räd­das från att mör­das av white wal­kers.

Han må va­ra mind­re er­fa­ren i att kont­ra machi­a­vel­lis­ka tjuv­nyp än Ka­na­das pre­miär­mi­nis­ter.

Ex­em­pel: När Jai­me Lan­nis­ter i bör­jan av se­ri­en kör med en klas­sisk härskar­tek­nik, nu­me­ra känd som en Trump­handskak­ning, sätts Snow snabbt ur ba­lans ut­an att ens för­stå att en snopp­mät­ning skett.

Tru­deau å sin si­da kros­sa­de Trump.

Men Snow lär sig fort.

Han har dess­utom den ma­gis­ka kom­bi­na­tio­nen av Stark­ och Tar­ga­ry­en­blod i åd­ror­na. Det kan för­e­na Wes­te­ros. Som son till dra­kar­nas kron­prins går han ock­så fö­re fas­ter Dae­ne­rys i tron­följ­den. Sug på den.

Det blir än­nu bätt­re: Han vill ta itu med det verk­li­ga pro­ble­met.

Res­ten av värl­den ig­no­re­rar den apo­ka­lyp­tis­ka kli­mat­ka­ta­stro­fen som väl­ler in från norr för att kun­na sand­lå­de­käbb­la och pin­ka re­vir. Snow dä­re­mot ser att kam­pen står mel­lan al­la le­van­de och dö­den, att det krävs ett glo­balt sam­ar­be­te för att stop­pa har­ma­ged­don.

Den up­pen­ba­ra frå­gan: Kan nå­gon så god­hjär­tad kla­ra sig i en is­kall värld där al­la män mås­te dö?

För att pa­ra­fra­se­ra Dae­ne­rys: Va­lar morg­hu­lis, men vis­sa är in­te män.

Vis­sa är dra­kar.

Jon Snow på järn­tro­nen?

Yes, we can.

Snow dä­re­mot ser att kam­pen står mel­lan al­la le­van­de och

dö­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.