Finns ba­ra en som bör sit­ta på tro­nen

Game of Thrones - - HUS TARGARYEN - Kon­rad Cron­sioe

Om två sä­song­er, när strids­lar­men tyst­nat och dam­met lagt sig på Wes­te­ros slag­fält, finns det en­dast en som bör sit­ta på järn­tro­nen: drott­ning Dae­ne­rys I Tar­ga­ry­en.

Allt an­nat vo­re orim­ligt.

Me­dan Cer­sei har bränt al­la bro­ar och skaf­fat sig fler fi­en­der än al­li­e­ra­de och Jon Snow lekt den mot­vil­li­ge mo­nar­ken up­pe i norr har Dae­ne­rys med list och pon­dus från noll job­bat sig upp till att bli den mäk­ti­gas­te härs­ka­ren på två kon­ti­nen­ter.

Hon är po­li­tiskt slug, vet när hon ska byg­ga al­li­an­ser och när det är dags att lå­ta pis­kan vi­na för att slå ner si­na fi­en­der. Hon har dess­utom lyc­kats med nå­got som ing­en på and­ra si­dan Nar­row sea ens har kom­mit i när­he­ten av: att ena fle­ra folk­slag un­der sam­ma flagg.

Och igen – låt oss in­te glöm­ma att Dae­ne­rys bör­ja­de på noll, som en nic­ke­doc­ka un­der sin gi­ri­ge bror. Såld för hans makt­be­gär som lyx­hust­ru åt en krigs­her­re. Nu styr hon över den krigs­her­rens folk, och har byggt ett eget im­pe­ri­um. Det­ta ger hen­ne ett per­spek­tiv som hen­nes kon­kur­ren­ter sak­nar – hon för­står de makt­lö­sa i sam­häl­let som ing­en an­nan.

Dess­utom har hon två råd­gi­va­re vid sin si­da, Ty­ri­on Lan­nis­ter och Va­rys, som ge­nu­int ver­kar ha fol­kets in­tres­se i fokus.

Hon är sten­hård när det be­hövs, men för he­la ti­den en di­a­log med fol­kets re­pre­sen­tan­ter så att hon kan sty­ra sitt ri­ke för all­män­he­tens bäs­ta. Hon är, för att lå­na ett ut­tryck från kul­tur­pod­den ”Obi­ter dictum”, den go­da de­spo­ten. Är det nå­gon i den här sa­gan som en dag kom­mer att in­fö­ra par­la­men­ta­risk de­mo­kra­ti är det

Dae­ne­rys I Tar­ga­ry­en.

Och med 120 000 man och tre dra­kar i bak­fic­kan, vem ska i är­lig­he­tens namn stop­pa hen­ne?

Dae­ne­rys bör­ja­de

på noll, som en nic­ke­doc­ka un­der

sin gi­ri­ge bror

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.