Ex­per­ten: Stå­lar­na av­gör I kam­pen om järn­tro­nen

Game of Thrones - - MAKTEN - Text: Linn Dahlgren

Hur på­ver­kar peng­ar hand­ling­en?

– Eko­no­mi­pro­blem spe­lar en roll i näs­tan al­la de­lar av histo­ri­en och järn­tro­nen är cent­rum av eko­no­misk och po­li­tisk makt, det är där­för al­la vill ha den.

Wes­te­ros må va­ra fan­ta­si, men att peng­ar är makt är verk­lig­het även där.

Aka­de­mi­ker på­står rentav att eko­no­mi är or­sa­ken till kri­gen.

– Att va­ra rik är ett mås­te. Men det ga­ran­te­rar in­te att du vin­ner – det hjäl­per att ha dra­kar! sä­ger Matt­hew Mc­caff­rey,

dok­tor i eko­no­mi.

Hur vin­ner man tron­spe­let?

– Det är all­tid ba­ra en tids­frå­ga in­nan än­nu en strid om kro­nan bry­ter ut. Det för­nuf­ti­ga är att gö­ra vad nord­bor­na gör: för­sök und­vi­ka att spe­la tron­spe­let. När kri­gen dock bör­jar vi­lar de sto­ra hu­sens makt främst på de­ras eko­no­mis­ka grund­pe­la­re. Krig är dy­ra och att va­ra rik är ett mås­te. Men det ga­ran­te­rar in­te att du vin­ner – det hjäl­per att ha dra­kar ock­så!

Hur ser det ut för Cer­sei?

– Hon har i prin­cip för­stört det fi­nan­si­el­la fun­da­men­tet i de sju kung­a­ri­ke­na och ali­e­ne­rat si­na vik­ti­gas­te eko­no­mis­ka al­li­e­ra­de. Järn­tro­nen är djupt skuld­satt och kan in­te be­ta­la för släk­ten Lan­nis­ters krig. Le­ve­brö­det för fol­ket i Wes­te­ros har mesta­dels för­störts, så de kan in­te skat­tas mer och har ing­et in­tres­se i att slåss för hus Lan­nis­ter. Cer­sei har ock­så un­der­lå­tit att be­ta­la si­na skul­der till järn­ban­ken i Braa­vos som nu har be­slu­tat att i stäl­let stöd­ja hen­nes ri­va­ler.

– Om Cer­sei ska ha nå­got hopp om att vin­na mås­te hon ska­pa nya al­li­an­ser och fin­na en ny käl­la till ri­ke­dom. Ut­an det är hon dömd att miss­lyc­kas.

Vem vin­ner kam­pen om järn­tro­nen?

– Ing­en av de främs­ta kan­di­da­ter­na är i en god eko­no­misk po­si­tion, ut­om möj­li­gen Dae­ne­rys. Där­med ver­kar det san­no­likt att grup­per blir tvung­na att kom­bi­ne­ra styr­kor för att er­öv­ra kung­a­ri­ke­na och slå till­ba­ka ho­tet av white wal­kers.

– Det ver­kar re­dan ske med Jon Snow, men det finns and­ra kon­kur­ren­ter vars lo­ja­li­te­ter är mer osäk­ra och som kan om­kull­kas­ta makt­ba­lan­sen, som Litt­le­fing­er samt hu­sen Ty­rell och Mar­tell som al­la har spa­rat på si­na re­sur­ser. De bi­dar sin tid in­nan de för­bin­der sig till den si­da de tror vin­ner. Hu­sen Stark och Lan­nis­ter är bå­da i då­ligt skick och kom­mer att be­hö­va hjälp av des­sa hus, el­ler av Dae­ne­rys.

Vad kan vi lä­ra oss av se­ri­en?

– In­te ens i fan­ta­si­värl­dar kan du und­fly eko­no­mis­ka verk­lig­he­ter. Mak­ten att kun­na ta de­struk­ti­va po­li­tis­ka be­slut som krig är far­lig oav­sett vem som har den.

Frå­gan blir då hur vi kan för­säk­ra att folk in­te har den­na makt. Sva­ret lig­ger i hur vi ska­par go­da so­ci­a­la in­sti­tu­tio­ner som för­hind­rar att po­li­tisk makt utnyttjas och miss­bru­kas.

– Men så länge makt ex­i­ste­rar kom­mer det all­tid att fin­nas nå­gon som för­sö­ker spe­la tron­spe­let.

Nå­gon kom­mer all­tid att spe­la tron­spe­let

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.