Har in­te valt si­da än

Game of Thrones - - STYRKORNA -

Ti­di­ga­re hus Ba­rat­he­on

Mi­li­tär styr­ka: 10 000

Sdet är oklart vem som nu styr Storm­lands, och huruvi­da de är lo­ja­la mot järn­tro­nen. Var­ken Ren­ly, Stan­nis el­ler Ro­bert har någ­ra ar­ving­ar i li­vet. Här kan vi miss­tän­ka att Ro­berts oäk­ting Gendry kom­mer in i bil­den, men var­för adels­män­nen skul­le stäl­la sig ba­kom en helt okänd ba­stard är oklart.

Hus Greyjoy (Eu­ron)

Mi­li­tär styr­ka: 14 000

Seu­ron Greyjoy kom­mer rim­li­gen att al­li­e­ra sig med Cer­sei då Dae­ne­rys har ta­git par­ti för Ya­ra och The­on. De järn­föd­da lig­ger fort­fa­ran­de i krig med North så där blir det ing­en al­li­ans. Des­sa öar är en av de fat­ti­gas­te, sva­gas­te och mest gles­be­fol­ka­de re­gi­o­ner­na. Om det nu fanns ma­te­ri­al, hant­ver­ka­re och be­sätt­ning till Eu­rons ut­lo­va­de flot­ta om 1 000 skepp – var­för har de då in­te re­dan byggts för länge sen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.