Gendry är en man av fol­ket

Game of Thrones - - HUS BARATHEON - Niclas Vent

Vad är det bäs­ta vi kan hop­pas på in­om ett dys­funk­tio­nellt po­li­tiskt sy­stem, som på grund av de mäk­ti­gas in­tri­ge­ran­de står på ran­den till ut­plå­ning? Nå­gon som in­te är mäk­tig. Nå­gon som in­te in­tri­ge­rar. En man av fol­ket, med ett gott hjär­ta.

Hu­set Ba­rat­he­on be­hö­ver en ar­vinge. Gendry har rätt blod, och ba­ra han har uni­ka för­ut­sätt­ning­ar att gö­ra Wes­te­ros bätt­re än det nå­gon­sin va­rit.

Han är in­te per­fekt. Han vet ingen­ting om po­li­tik el­ler eko­no­mi, och har hit­tills in­te vi­sat någ­ra tec­ken på ett över­dri­vet skarpt in­tel­lekt.

Ris­ken finns att han slu­tar som sin far – en fet, ko­le­risk fyll­bult.

Men vad har han för kon­kur­rens? Lan­nis­ter och Stark kom­mer ald­rig att un­der­ord­na sig varand­ra igen. Men de har enats ba­kom en Ba­rat­he­on för­ut, och de kan gö­ra det igen. Dae­ne­rys? En ut­ländsk er­öv­ra­re, arv­ta­ga­re till ett vanä­rat kung­a­hus och med drag av sam­ma obe­räk­ne­li­ga ra­se­ri som gav hen­nes far epi­te­tet ”Den gal­ne kung­en”. Hon är upp­växt i skyd­dat över­flöd, och har all­tid känt sig be­rät­ti­gad till en makt som ing­en ve­lat ge hen­ne, men som hon tack va­re si­na dra­kar nu kan ta med våld.

Gendry är upp­växt i Fle­a­bot­tom, ut­an för­äld­rar och släk­ting­ar. Han vet vil­ka pro­blem hans land har, för han har känt dess mör­ker än­da in på hu­den. Han har ald­rig be­gärt mak­ten, där­för skul­le han bru­ka den med öd­mjuk­het.

Som kung skul­le Gendry stå när­ma­re sitt folk än nå­gon an­nan.

Det ger en själv­stän­dig makt­po­si­tion stark nog att re­du­ce­ra adelns in­fly­tan­de, upp­rät­ta en stå­en­de ar­mé, ef­fek­ti­vi­se­ra jord­bruk och för­valt­ning, och sät­ta

Wes­te­ros på kurs mot mo­der­ni­te­ten.

Om ing­en an­nan pre­ten­dent kan vi sä­ga det sam­ma.

Som kung skul­le

Gendry stå när­ma­re sitt folk än nå­gon an­nan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.