Hen­ne vill jag ha vid min si­da

Game of Thrones - - HUS LANNISTER - To­ve Björnlundh

En ond de­spot, ir­ra­tio­nell och al­ko­ho­li­se­rad. Och all­de­les, all­de­les un­der­bar. Ing­en dric­ker vin och him­lar med ögo­nen som Cer­sei. Hon är drott­ning­en av dis­sar och drä­per av för­akt mot allt och al­la. Hon ha­tar pat­ri­ar­ka­tet som har hål­lit hen­ne ne­re men har än­då ing­et till övers för and­ra kvin­nor. Man ry­ser när hon sä­ger till Mar­gea­ry Ty­rell att ”om du nå­gon­sin kal­lar mig ’sys­ter’ igen så kom­mer jag se till att du stryps i söm­nen”.

Ef­ter sex sä­song­er fick hon änt­li­gen sät­ta sig på järn­tro­nen som queen of fuc­king eve­ryt­hing. Och var­för ska hon in­te sit­ta kvar?

Vi har re­dan haft två Lan­nis­ter på tro­nen. Joff­rey kom­mer ing­en att sak­na och Tom­men var ett mä­hä. Men det sit­ter i fa­mil­jens rygg­rad att sty­ra, an­ting­en som hand (pap­pa Ty­win och bror Ty­ri­on), el­ler som mi­li­tär be­fäl­ha­va­re re­spek­ti­ve chef för kungs­vak­ten (far­bror Ke­van, tvil­ling­bror Jai­me).

Vi har re­dan haft två Lan­nis­ter på tro­nen. Joff­rey kom­mer ing­en att sak­na och Tom­men var

ett mä­hä.

Cer­sei har ne­kats re­ell makt för att hon är kvin­na. Ef­tersom hon har tving­ats käm­pa så hårt för att slå sig fram har hon ta­git en del gal­na – men i tv-sam­man­hang un­der­hål­lan­de – be­slut på vägen. Men när tro­nen väl är hen­nes kanske hon väx­er med upp­gif­ten?

Histo­ri­en om hur makt kor­rum­pe­rar är gam­mal som ga­tan och vi vet att Ge­or­ge RR Martin äls­kar att choc­ka si­na lä­sa­re.

Och ska jag ha nå­gon på min si­da i kri­get mot Natt­kung­en – så är det Cer­sei. Hon kom­mer att spe­la fult, hon kom­mer att ma­ni­pu­le­ra, hon kom­mer att svi­ka många på vägen. Men hon kan ock­så brän­na ski­ten ur de odö­das ar­mé med sin vack­ra, on­da grö­na eld.

Länge må hon härs­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.