Ma­ni­pu­le­rar även si­na äls­ka­de barn

Game of Thrones - - PSYKOLOGI - Ka­rak­tär: Cer­sei Lan­nis­ter. Di­a­gnos: An­ti­so­ci­al och nar­cis­sis­tisk per­son­lig­hets­stör­ning.

Cer­sei är ma­ni­pu­la­tiv, be­räk­nan­de och är, pre­cis som al­la and­ra i fa­mil­jen Lan­nis­ter, nar­cis­sist.

Hon upp­fyl­ler dess­utom kri­te­ri­er­na för an­ti­so­ci­al per­son­lig­hets­stör­ning.

– Hen­nes mänsk­li­ga drag är kär­le­ken till si­na barn, men även dem kan hon ma­ni­pu­le­ra. Mam­man dog när hon var li­ten och pap­pan var från­va­ran­de. Hon blev upp­fost­rad av tjä­na­re ef­ter att hon och hen­nes tvil­ling­bror slets ifrån varand­ra vid fy­ra års ål­der på grund av de­ras sex­u­el­la le­kar. Den en­sam­ma barn­do­men ut­an kär­lek el­ler nå­gon auk­to­ri­tär fi­gur som kun­de sä­ga ifrån kan ha bi­dra­git till att hon blev som hon blev, sä­ger Caroline Kraus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.