Ha­de tro­li­gen sut­tit i fäng­el­se

Game of Thrones - - PSYKOLOGI - Ka­rak­tär: Joff­rey Ba­rat­he­on. Di­a­gnos: Sa­dist med upp­fö­ran­de­stör­ning.

Ha­de Joff­rey va­rit vux­en ha­de kri­te­ri­er­na för an­ti­so­ci­al per­son­lig­hets­stör­ning va­rit upp­fyll­da, men han får i stäl­let di­a­gno­sen upp­fö­ran­de­stör­ning.

– Joff­rey är en sa­dis­tisk, ma­ni­pu­la­tiv och vålds­be­nä­gen poj­ke som sak­nar em­pa­tisk för­må­ga. Tack va­re sin kung­li­ga börd kan han här­ja fritt, och tor­te­ra, skräm­ma och krän­ka and­ra för sitt eget nö­jes skull. Han är far­lig och gans­ka svår att räd­da. Han ha­de troligtvis till­bring­at sitt liv i fäng­el­se. Där ha­de han er­bju­dits lång­sik­ti­ga be­hand­lings­pro­gram, men det är tvek­samt om de ha­de haft nå­gon stör­re ef­fekt, sä­ger Kraus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.