Har en otro­lig grym­het i sig

Game of Thrones - - PSYKOLOGI - Ka­rak­tär: Ram­say Bol­ton. Di­a­gnos: An­ti­so­ci­al per­son­lig­hets­stör­ning och sex­u­ell sa­dist.

Ram­say nju­ter av att gö­ra and­ra il­la, som när han ka­stre­ra­de och tor­te­ra­de The­on Greyjoy. Dess­utom är kri­te­ri­er­na upp­fyll­da för an­ti­so­ci­al per­son­lig­hets­stör­ning. – Ram­say Bol­ton var il­la om­tyckt som li­ten, lev­de i skug­gan av den öv­ri­ga fa­mil­jen och ho­ta­des stän­digt av att för­lo­ra sin po­si­tion. Han har troligtvis en an­knyt­nings­stör­ning av ty­pen otrygg/des­or­ga­ni­se­rad. Hos ho­nom finns en otro­lig grym­het och han fram­står som lik­gil­tig ef­ter att ha så­rat el­ler svi­kit nå­gon. Han är ma­ni­pu­la­tiv, im­pul­siv och helt oför­mögen att kän­na skuld el­ler em­pa­ti. Han är en psy­ko­pat rakt ige­nom, sä­ger Kraus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.