Ska­vet i mitt thro­ny-hjär­ta

Game of Thrones - - GEORGE RR MARTIN - Me­lo­dy Lo­ve­lin

Boken är bätt­re än fil­men. Det på­stå­en­det har bli­vit pop­kul­tu­rens trå­ki­gas­te tru­ism. Sär­skilt på­tag­lig blir den med en­ga­ge­mang­et in­för den upp­skjut­na pub­li­ce­ring­en av ”Winds of winter”. Käns­lor­na är häts­ka. Det är två he­la böc­ker kvar, men allt kom­mer att av­slö­jas – i en tv-se­rie. Så här ska det ju in­te gå till, skri­ker nörd­kö­ren. Man ska lä­sa boken först, och sen bli kränkt över tv-se­ri­en.

På nä­tet snubb­lar man snabbt över thro­ny­de­tek­ti­ver som vrå­lar över Ge­or­ge RR Martins al­la blog­gin­lägg, tweets och rö­da mattan-bil­der. Ge­or­ge ska väl fan in­te ha nå­got var­dags­liv me­dan de vän­tar på näs­ta bok.

Och det är väl klart att han ska. Som för­fat­tar­kol­le­gan Neil Gai­man skrev på sin blogg: ”Ge­or­ge är in­te er bit­ch”.

Men sam­ti­digt kän­ner jag li­te em­pa­ti för Red­dit-de­tek­ti­ver­na.

Martin är in­te di­rekt snäll mot sitt fan­dom. Han har upp­re­pat hå­nat folk som skri­ver fan­fic­tion och bett dem slu­ta. Han har mun­tert sagt att han änd­rat på sa­ker i böc­ker­na när för många fans spe­ku­le­rat kring det på nä­tet.

För att in­te ta­la om al­la gång­er han öp­pet kla­gat på si­na fans för jour­na­lis­ter.

Det är just det­ta som ska­ver mot mitt eget lil­la thro­ny-hjär­ta. Han ver­kar helt ha miss­för­stått hur nörd­kul­tu­ren han tjä­nat sitt le­ve­bröd på fun­ge­rar. Det är ing­et pro­blem att ”Winds of Winter” släpps ef­ter tv-se­ri­ens slut. Pro­ble­met är att fan­sen kän­ner att Martin strun­tar i dem.

Som för­fat­tar­kol­le­gan Neil Gai­man skrev på sin blogg: Ge­or­ge är in­te er bit­ch

Jag kom­mer att tän­ka på ett citat från nit­ti­o­ta­lets pojk­bands­le­gen­dar Ro­nan Ke­a­ting: ”Fans are your bre­ad and but­ter” sa han till det då purunga ban­det West­li­fe. Det är de som gö­der ens kar­riär. Ro­nan ha­de in­te fel. Vi må va­ra krä­van­de, men det är en del av vår na­tur, vår kär­lek för be­rät­tel­ser­na. Ut­an den kär­le­ken ha­de värl­den nog ald­rig fått sig en förs­ta sä­song av ”Ga­me of thro­nes” – än mind­re en sjun­de och åt­ton­de.

Re­se­ar­cher i pop­kul­tur­pro­gram­met ”PP3” i P3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.