Ögat som av­slö­jar en Tar­ga­ry­en

Game of Thrones - - FANTEORIER -

Tar­ga­ry­en gif­te sig gär­na in­om den närms­ta släk­ten, kon­se­kven­sen av det­ta har va­rit fle­ra miss­bil­da­de barn. Och i böc­ker­na be­skrivs Ty­ri­on som en fruk­tans­värd syn, med ett grönt och ett svart öga. Svar­ta ögon, ibland med skim­mer av li­la, är ett ty­piskt Tar­ga­ry­en-drag.

Ser Bar­ris­tan Sel­my har ock­så vitt­nat om att kung Ae­rys II ”tog sig fri­he­ter” med Ty­wins fru Jo­an­na. Och Ty­win har gått så långt som att sä­ga att Ty­ri­on ”in­te är hans son”.

Ae­rys ska dock en­ligt ryk­tet ha va­rit med Jo­an­na un­der hen­nes och Ty­wins bröl­lop­snatt, vil­ket skul­le in­ne­bä­ra att Cer­sei och Jai­me, in­te Ty­ri­on, är

Ae­rys barn. Många fans me­nar ock­så att det in­te hel­ler vo­re likt Ge­or­ge RR Martin att an­vän­da sam­ma trick två gång­er, lex Jon Snow/tar­ga­ry­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.