Fa­ce off/bolt-on – natt­kung­enung­en

Game of Thrones - - FANTEORIER -

På med fo­li­e­hat­ten: Roo­se Bol­ton är odöd­lig, kanske rent av en white wal­ker. Den­na te­o­ri går att sy ihop tack va­re de an­sikts­lö­sa, som kan änd­ra sin iden­ti­tet ge­nom by­ta an­sik­ten, och då mås­te de först av­lägs­na an­sik­tet från bä­ra­ren. Och vad gil­lar Bol­ton, om in­te att flå män­ni­skor. Det är för bö­velen de­ras si­gill.

Te­o­rin är att Natt­kung­en har fått ett barn med en van­lig död­lig. Ba­by Roo­se Bol­ton. Han be­skrivs ju som en man med ögon ble­ka som is. För att in­te väc­ka miss­tan­kar om odöd­lig­he­ten ser Roo­se till att skaf­fa sig sö­ner vars hud han se­na­re ska an­vän­da för att kun­na fort­sät­ta sty­ra.

Det­ta ger en gnut­ta lo­gik i för­hål­lan­det till Ram­say. Roo­se skul­le ald­rig to­le­re­ra att en full­kom­lig gal­ning som Ram­say ärv­de ho­nom. Men han har Bol­tons ögon. Det vill sä­ga att Roo­se kan öm­sa skinn ut­an att folk bör­jar ifrå­ga­sät­ta arv­ta­ga­rens nya ögon­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.