Sju dol­da mu­sikskat­ter

Game of Thrones - - MUSIKEN -

WILKO JOHN­SON

Den stum­me bö­deln Ilyn Pay­ne spe­las av Wilko John­son, med bred mar­gi­nal den störs­ta rock­stjär­nan i ”Ga­me of thro­nes”. På 70­ta­let var han den ton­gi­van­de gi­tar­ris­ten och låt­skri­va­ren i klas­sis­ka pubrock­ban­det Dr. Fe­el­good. Per Gess­le döp­te sitt mest fram­gångs­ri­ka band ef­ter en av de­ras lå­tar: Rox­et­te.

JACOB ANDERSON

I verk­lig­he­ten är den ka­stre­ra­de le­go­sol­da­ten ar­tist och låt­skri­va­re.

Un­der nam­net Rai­legh Rit­chie släpp­te han i fjol de­bu­tal­bu­met ”You’re a man now, boy”. Au­to­tu­ne­hy­bri­den av r’n’b och pop gäs­ta­des av gri­me­stjär­nan Stor­mzy.

NA­TA­LIE TENA

Som med­lem i brit­tis­ka pop­ban­det Mo­lo­tov Juke­box är Na­ta­lie Tena nå­got spex­i­ga­re än sin slu­ga ka­rak­tär i se­ri­en. I vi­de­on till ”I need it” sjung­er hon bå­de i en ba­nan och spe­lar drag­spel, vil­ket ger en bra bild av hur mu­si­ken lå­ter.

IWAN RHEON

Skå­de­spe­la­ren har en se­ri­ös pop­kar­riär som sing­er­song­wri­ter med akus­tisk gi­tarr. Mu­si­ken är minst sagt mju­ka­re än sa­dis­ten

Ram­say. Rheon skul­le kun­na va­ra den snäl­las­te tru­ba­du­ren på din lo­ka­la ir­länds­ka pub. Iwan var för öv­rigt in­spi­re­rad av Li­am Gal­lag­her när han spe­la­de se­ri­ens grym­mas­te psy­ko­pat.

JERO­ME FLYNN

Åh, Bronn. Åh, Jero­me

Flynn. När Si­mon Co­well upp­täck­te Jero­me och hans par­häst Rob­son Green i tv­se­ri­en ”Sol­di­er, sol­di­er” på

90­ta­let fick den skru­pel­lö­se ta­langscou­ten en idé. Pop­du­on Rob­son & Jero­me var ett fak­tum. 1995 blev de­ras co­ver på ”Un­chai­ned me­lo­dy” den mest sål­da sing­eln i Stor­bri­tan­ni­en. Mis­sa in­te hel­ler vi­de­on till ”Up on the roof”. De där ra­ra gos­sar­na skul­le in­te över­le­va en du­ell med The Mountain.

CA­RICE VAN HOU­TEN

När hon in­te är upp­ta­gen med att över­ta­la fä­der att brän­na si­na dött­rar spe­lar

Ca­rice Van Hou­ten gär­na in mu­sik. Al­bu­met ”See you on the ice” från 2012 in­ne­hål­ler bå­de nör­dig in­die­pop (”Emily”) och mer ex­cent­ris­ka lå­tar som mix­ar jazz­bal­la­der och rock (”Still I dream of it”).

MICHIEL HUISMAN

Dae­ne­rys Tar­ga­ry­ens äls­ka­re från Hol­land har släppt mu­sik med ban­det Fon­ta­ne och som so­lo­ar­tist. Michiel

Huisman spe­lar ock­så pro­du­cen­ten Li­am Mcgu­in­nis i tv­se­ri­en ”Nashvil­le”. Han har även sjung­it i New Or­le­ans­dra­mat ”Tre­me”. Hur är då Hu­is­mans eg­na lå­tar? Du har in­te mis­sat nå­got.

Cold­play

(S3A9) Snow Pa­trol

(S3A3) Of Mons­ters and Men

(S6A4–S6A5)

Foto: HBO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.