’Jag ber dem dra åt hel­ve­te’

Game of Thrones - - INTERVJU - Text: To­ve Björnlundh

LON­DON. Han var nä­ra att dö i en klätt­ringso­lyc­ka, blev skå­de­spe­la­re av en slump och le­ver helst som no­mad.

Ro­ry Mc­cann spe­lar The Hound.

Karak­tä­ren som så en­kelt och pre­cist har fått sam­man­fat­ta

det vi al­la länge tänk­te: ”Fuck the king”.

Han är näs­tan två me­ter lång och med sin bre­da skots­ka di­a­lekt syns och hörs han di­rekt när han kli­ver in i rum­met. – Jag är lång, så jag blir igen­känd över­allt. Det är mest folk som skri­ker ”du är ju The Hound”. Jag ber dem att dra åt hel­ve­te och de ver­kar nöj­da, skrat­tar den 48-åri­ge Ro­ry Mc­cann.

Han är en ka­rak­tär i sig själv. Han gar­var, skäm­tar och vi­sar med he­la krop­pen hur han låt­sasho­tat se­ri­e­ska­par­na för att de skul­le av­slö­ja hur se­ri­en slu­tar. Käns­lan är att han pas­sar bätt­re ute i na­tu­ren, el­ler på den lo­ka­la pu­ben, än på rö­da mattan i Hollywood.

Och han dras till na­tur­li­vet. Han be­rät­tar att han äls­kar att spe­la in bland ber­gen på Is­land.

– Is­land har all­tid va­rit en fa­vo­rit för mig. Jag bod­de där un­der ett år.

– Fast det är in­te så här­ligt när man har på sig ett pro­tes­hu­vud och svet­ten som har sam­lats se­dan mor­go­nen har fru­sit till is …

Det var ef­ter en ti­di­ga­re film­in­spel­ning som han be­slu­ta­de sig för att stan­na på ön, i ett tält. Hem­ma i Skott­land le­ver han of­ta på sin båt.

– Den är re­do att seg­la om någ­ra da­gar. Jag drar här­i­från tills jag får Bat­man-sig­na­len igen.

Han seg­lar of­ta i skots­ka Wes­ter Ross, in­te att blan­da ihop med det fik­ti­va Wes­te­ros.

– Bi­sarrt nog he­ter sjön det. Ge­or­ge RR Martin gil­lar Skott­land och han har in­spi­re­rats av många namn där­i­från. Jag var i Wes­ter Ross för­ra må­na­den. Det är ett vac­kert stäl­le.

År 1990 var han med om en klätt­ringso­lyc­ka som näs­tan kos­ta­de ho­nom li­vet. Han föll 20 me­ter och bröt bå­da fot­le­der­na, en arm, en hand­led och fick en skall­frak­tur. Tack va­re att en vän såg fal­let fick han hjälp och över­lev­de.

– Jag bru­ka­de klätt­ra en­sam, det är ing­et jag re­kom­men­de­rar. Men jag le­ver fort­fa­ran­de. Jag har en del bu­lor kvar, sä­ger han och lå­ter all­var­lig för förs­ta gång­en un­der in­ter­vjun.

Men det var fak­tiskt klätt­ran­det som gjor­de att han är där han är i dag.

– Jag ha­de ald­rig skå­de­spe­lat men jag klätt­ra­de med en re­gis­sör en gång. Sex må­na­der se­na­re ring­de hon mig och över­ta­la­de mig att gö­ra mitt förs­ta jobb.

Vi har sett ho­nom som det mind­re klyf­ti­ga bu­tiks­bi­trä­det ”Lurch” i ”Hot Fuzz”, han dök upp i Oli­ver Sto­nes ”Alexander” och nu spe­lar han en av de störs­ta fan-fa­vo­ri­ter­na i ”Ga­me of thro­nes”.

När jag frå­gar om han har en fa­vo­ritscen som The Hound, el­ler ”The Hu­u­u­uynd” som han själv ut­ta­lar det, sva­rar han di­rekt:

– Bri­en­ne­faj­ten. Det var så jäk­la ro­ligt att gö­ra den sce­nen. Jag äls­kar Gwen och vi ha­de kul.

An­nars gil­la­de han att job­ba med Mai­sie Wil­li­ams, Arya, och skäm­tar om att de kan gö­ra en spi­noff med dem, li­te som en ro­ad­trip.

De ver­kar ha haft kul un­der in­spel­ning­ar­na, det har va­rit snö­bolls­krig och de har bil­dat ett band. Ro­ry spe­lar pi­a­no och sjung­er.

– Vi ha­de ett band i år som vi kal­la­de ”The brot­her­hood wit­hout ban­jos”. The Hound läm­na­des med be­slu­tet att gå med i ”The brot­her­hood wit­hout ban­ners” el­ler fort­sät­ta själv med sin yxa. Men han be­slöt sig för att gå med i ”The brot­her­hood wit­hout ban­jos”.

Vad vi kan för­vän­ta oss av näs­ta sä­song får han in­te be­rät­ta myc­ket om.

– Nå­got bör­jar gro … Och det blir kal­la­re. Jag har trä­nings­värk från att dö­da sa­ker. El­ler så är det ba­ra från att ha hug­git ved, jag kom­mer in­te ihåg, sä­ger han med ett le­en­de. Hur tyc­ker du att se­ri­en bor­de slu­ta?

– In­te som ”The Sopra­nos”, sä­ger Ro­ry med ef­ter­tryck.

– Jag vet in­te, det kanske ba­ra slu­tar med en stor smäll. Al­la dör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.