Se­ri­en är skräp – i på­kostad ko­stym

Game of Thrones - - KRÖNIKA - Jens Peterson

Ga­me of thro­nes” gör många fel i tv-se­ri­en. Rö­rigt be­rät­tan­de, för många histo­ri­er, för många fi­gu­rer. Än­då sit­ter vi fast där. Sä­song ef­ter sä­song. Det störs­ta pro­ble­met är att det är på tok för många per­so­ner att föl­ja, all­de­les för många be­rät­tel­ser som lö­per pa­ral­lellt. Det gör att det ibland drö­jer väl­digt länge in­nan vi åter­vän­der till en ka­rak­tär. Stac­kars lil­le Bran Stark var från­va­ran­de en hel sä­song.

När han kom till­ba­ka i sjät­te sä­song­en ver­ka­de in­te myc­ket ha hänt, för­u­tom att han växt. Att barn­skå­de­spe­lar­na i tv-se­ri­en åld­ras i en takt som in­te ver­kar hänga ihop med ti­dens gång i även­ty­ren bi­drar till för­vir­ring­en.

Det är svårt nog att min­nas vem som är var och var­för. Än­då bör­ja­de se­ri­en an­vän­da flas­h­backs. I över­na­tur­li­ga sy­ner kun­de nå­gon se händelser i det för­flut­na. Rätt som det är dy­ker det upp skå­de­spe­la­re vi ald­rig har mött ti­di­ga­re. På obe­kan­ta plat­ser. Vi frå­gar för­gä­ves vå­ra med­tit­ta­re: Vem är det? Har vi sett dem ti­di­ga­re? Hän­de nå­got me­dan jag slum­ra­de till för­ra om­gång­en?

Nej. Det vi­sar sig va­ra en yng­re ver­sion av Ned Stark, som dog för fle­ra sä­song­er se­dan, men som nu åter­upp­står i ju­ni­orskep­nad för att för­kla­ra nå­gon ka­rak­tärs bak­grund.

Ett grepp som in­te un­der­lät­tar. Tv-pro­du­cen­ter­nas lös­ning för att hjäl­pa oss kom­ma ihåg är att för­sö­ka choc­ka. Ta i så myc­ket de kan. Om de läg­ger in ex­tra myc­ket na­ket och våld hop­pas de att vi ska min­nas vad som hän­de tills näs­ta gång roll­fi­gu­ren dy­ker upp i det kom­pli­ce­ra­de

körsche­mat.

Det är in­te all­tid lätt att för­stå var man är i ti­den el­ler geo­gra­fin. Men sex och blod som spru­tar gör all­tid in­tryck. Och se­ri­en har gott om duk­ti­ga skå­de­spe­la­re som hjäl­per oss att fast­na i de en­skil­da sce­ner­na.

”Ga­me of thro­nes” är som den där skå­len med ost­bå­gar el­ler snask som man vet är onyt­tig men in­te kan lå­ta bli. Ba­ra en bit till. Ba­ra ett av­snitt till. Låt oss fros­sa i ögon­blic­ket. Låt mor­gon­da­gen kom­ma med ef­ter­tan­kens kran­ka blek­het.

Tv-se­ri­en är skräp i på­kostad ko­stym.

Och jo. Jag kom­mer att tit­ta igen.

”Ga­me of thro­nes” är som den där skå­len med ost­bå­gar

el­ler snask som man vet är onyt­tig men in­te

kan lå­ta bli

”Ga­mes of thro­nes” tar i så myc­ket det går för att få oss att fast­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.