PÅVERKAD AV ”UPP-OCH-NER”

Game of Thrones - - STRANGER THINGS -

I en in­ter­vju med Va­ri­e­ty be­rät­tar Ross Duf­fer om te­o­rin att ”upp-och-ner” är en far­lig miljö för män­ni­skor.

Will By­ers var fast i den and­ra di­men­sio­nen i en vec­ka in­nan han räd­da­des.

– Det mås­te ha på­ver­kat ho­nom på nå­got sätt, bå­de psy­kiskt och fy­siskt. Har han verk­li­gen lyc­kats fly? Det är nå­got som vi vill tit­ta när­ma­re på i and­ra sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.