Få in­brott trots höst­lov i Askim

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 -

BROTT. Far­hå­gor­na vi­sa­de sig va­ra grund­lö­sa. I lo­kal­po­lis­om­rå­de syd, där stads­de­lar­na Askim-frölun­da-högs­bo och Väst­ra Gö­te­borg in­går, sked­de fär­re in­brott un­der höst­lo­vet än en van­lig vec­ka.

ASKIM I sam­band med höst­lo­vet går po­li­sen of­ta ut och var­nar för ökan­de in­brott. Men nu vi­sar färs­ka siff­ror att Gö­te­borg va­rit hyf­sat för­sko­nat från in­brott un­der no­vem­ber­lo­vet.

In­för höst­lo­vet för­ra vec­kan gick po­lis ut och var­na­de för att in­brot­ten kan kom­ma att öka i sam­band med lo­vet.

Många re­ser bort och läm­nar si­na hus obe­va­ka­de. Men en­ligt färs­ka siff­ror från po­li­sen ver­kar det va­rit ett lugnt lov.

To­talt i Gö­te­borg har en­dast 42 in­brott an­mälts, vec­kan dess­förin­nan låg den siff­ran på 46. Tit­tar man på mot­sva­ran­de vec­ka år 2018 ha­de 16 in­brott an­mälts.

I lo­kal­po­lis­om­rå­de syd där stads­de­lar­na Askim­Frölun­da-högs­bo och Väst­ra Gö­te­borg in­går har in­brot­ten un­der höst­lo­vet le­gat på en ovan­ligt låg ni­vå.

–Vi fick in sju an­mäl­da brott i he­la vårt om­rå­de un­der höst­lovs­vec­kan och det är en ovan­ligt låg ni­vå, sä­ger Niklas Svens­son, kom­mun­po­lis i lo­kal­po­lis­om­rå­de syd.

Vec­ka 43 an­mäl­des 8 in­brott och un­der fre­da­gen 1 no­vem­ber ha­de to­talt 2 an­mäl­da in­brott in­kom­mit för vec­ka 44.

Niklas Svens­son i syd kon­sta­te­rar att i södra Gö­te­borg har de lyc­kats stäv­ja in­brot­ten och de ser nu en sta­dig ned gång.

– Hos oss lig­ger in­brot­ten i bo­stad jät­telågt. Vi är ne­re på en ni­vå där det är svårt att kom­ma så myc­ket läg­re. Det be­ror myc­ket på att folk är mer vak­sam­ma, de an­slu­ter sig till grann­sam­ver­kan och me­dia skri­ver myc­ket om det vil­ket ock­så gör sitt, sä­ger Niklas Svens­son.

Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

FOTO: MOSTPHOTOS

IN­BROTT. Få an­mäl­da in­brott i nord­ost un­der höst­lovs­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.