Han får Gö­te­borgs­pri­set för frans­ka la­gen mot matsvinn

PRI­SAS I GÖ­TE­BORG. Han tving­a­de fram en ny lag mot matsvinn i Frank­ri­ke. Nu till­de­las Arash De­ram­barsh Gö­te­borgs­pri­set Win Win Sustai­na­bi­li­ty Award på en mil­jon kro­nor. Frans­man­nen vin­ner en mil­jon kro­nor: ”Räd­dar 10 mil­jo­ner mål­ti­der”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Text och foto: Kai Mar­tin

PRI­SAS. Arash De­ram­barsh drev ige­nom lag i Frank­ri­ke som gör det för­bju­det att kas­ta frun­ge­ran­de mat.

Tack va­re la­gen räd­dar vi var­je år 10 mil­jo­ner mål­ti­der.

GÖ­TE­BORG

Någ­ra och tju­go år gam­mal stod han hung­rig och fat­tig i en kö till Mcdo­nalds ut­an­för Pa­ris kloc­kan sex på ef­ter­mid­da­gen. Tan­ken var att det skul­le bli hans mål för da­gen.

– Men kas­sörs­kan ne­ka­de mig och påstod att jag in­te ha­de någ­ra peng­ar på kor­tet och tving­a­de mig att stäl­la mig åt si­dan, sä­ger Arash De­ram­barsh, 40 år, po­li­ti­ker, ju­rist och mil­jö­ak­ti­vist.

– Det hand­la­de allt­så om en mål­tid på 6–7 eu­ro, som jag in­te ha­de råd med. Det var en to­tal för­ned­ring. Då jag går där­i­från ser jag folk ut­an­för en mat­va­ru­ked­ja som le­tar i so­por­na ef­ter mat som helt färsk har kas­tats. Jag sa till mig själv att det in­te kan va­ra rim­ligt att den slängs och där bör­ja­de jag gö­ra upp­ror mot det.

En­trä­get ar­be­te

Arash De­ram­barsh är i Gö­te­borg för att fö­re­lä­sa och dess­utom häm­ta Gö­te­borgs­pri­set Win Win Sustai­na­bi­li­ty Award på en mil­jon kro­nor.

An­led­ning­en är att hans en­träg­na ar­be­te se­dan 2016 har bli­vit en lag i Frank­ri­ke mot att fullt fun­ge­ran­de mat slängs. Det i sin tur har gett möj­lig­het för rå­va­ror och mat­pro­duk­ter, som ti­di­ga­re gick di­rekt i so­por­na, att tas om hand av väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner.

– Tack va­re la­gen räd­dar vi var­je år 10 mil­jo­ner mål­ti­der. Det­ta mot­sva­rar en ök­ning av mat­do­na­tio­ner med 22 pro­cent. Det är vår skyl­dig­het att stop­pa matsvin­net för att för­hind­ra fat­tig­dom och räd­da vår pla­net, sä­ger Arash De­ram­barsh.

”Tack­sam för de­mo­kra­ti”

Han be­rät­tar om hur han vux­it upp un­der svå­ra om­stän­dig­he­ter. Men ock­så om hur han, som iranskät­tad frans­man, ta­git chan­sen att för­verk­li­ga den frans­ka dröm­men.

– Jag är tack­sam för att jag vux­it upp i ett land där jag haft möj­lig­het till ut­bild­ning, de­mo­kra­ti och att kun­na på­ver­ka, sä­ger Arash De­ram­barsh.

Han vi­sar en bild från för­ra året, då han märk­bart rörd änt­li­gen har gjort klart med sin ju­rist­ut­bild­ning. Det tog sin tid.

– Jag var en be­svär­lig elev och blev ut­kas­tad nio gång­er, sä­ger han.

På vägen har han sam­ti­digt job­bat mot matsvin­net och som po­li­ti­ker. Nå­got han än­nu in­te är fär­dig med.

– Från att ha job­bat i för­e­ning­ar för att gö­ra upp­ror mot sy­ste­met med matsvinn bör­ja­de jag ar­be­ta med det po­li­tiskt. Som folk­vald gick allt snab­ba­re. Jag slu­tar med po­li­ti­ken den dag jag har lyc­kats dri­va ige­nom en lag i Eu­ro­pa mot matsvinn, för­kla­rar Arash De­ram­barsh frankt.

Matsvin­net ökar

Men det är sam­ti­digt lo­giskt. Hem­ma vid mat­bor­det hörs mant­rat om att man ska äta upp och att man in­te ska ta mer mat än vad man or­kar. Än­då ökar matsvin­net.

– Det är ett pro­blem och svå­ra­re när frå­gan ham­nar ut­an­för hem­met. Det är där­för som jag har job­bat för att det skul­le bli en lag. Det är det en­da sät­tet att kom­ma åt frå­gan, sä­ger han och vi­sar via en skiss hur ked­jan av mat­pro­duk­tion går från bon­den, dis­tri­bu­tion, åter­för­säl­ja­re och till mat­han­deln och re­stau­rang­er­na. Där de sista län­kar­na i ked­jan ock­så är där de sto­ra peng­ar­na ham­nar.

– Men nu böt­fälls de mat­fö­re­ta­gen och re­stau­rang­er­na som in­te tar hand om svin­net. Fast jag vill be­to­na att jag in­te har va­rit en­sam om frå­gan. Det finns or­ga­ni­sa­tio­ner som job­bat i över 30 år med det här.

PRI­SAS. Arash De­ram­barsh får pris på en mil­jon kro­nor för sitt ar­be­te mot matsvinn. Han blev ut­slängd nio gång­er från ju­rist­ut­bild­ning­en. Men nu är frans­man­nen fär­dig ju­rist och ar­be­tar in­te ba­ra med mil­jöfrå­gor ut­an ock­så för barn och vålds­ut­sat­ta kvin­nor.

ENTRÄGEN. Ge­nom en­trä­get ar­be­te fick Arash De­ram­barsh ige­nom en fransk lag mot matsvinn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.