Den­nis sät­ter skräck i Gö­te­borg bå­de då och nu

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - GÖTEBORGSH­ELG · NÖJE · MUSIK - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Med för­lis­ning­en av Göt­he­borg 1745 sät­ter Den­nis Ja­kobs­son skräck i bå­de då- och nu­tid i sin de­but­ro­man.

– Jag är be­satt av skri­van­det, sä­ger han.

ERIKSBERG Han är upp­vux­en med för­fat­ta­re som Step­hen King och Cli­ve Bar­ker. Böc­ker som han slu­ka­de som yng­re. Nu säl­lar sig Den­nis Ja­kobs­son till fa­vo­ri­ter­na med sin de­but­ro­man ”Göt­he­borg – för­bju­den last”, där han sät­ter skräck i sin hemstad bå­de då och nu.

– Jag har hål­lit på länge med med att må­la, il­lu­stre­ra, ri­ta och spe­la mu­sik. När jag väl bör­ja­de skri­va var det lätt att stäl­la om. Där hit­ta­de jag ett flyt, sä­ger han.

– När jag skri­ver känns det som om jag har hit­tat min stil. Då får jag le­ka loss och le­ka gud

Ro­ma­nen är sprung­en ur en no­vell som var med i en täv­ling i fan­tastik och be­lö­na­des med en tred­je­plats.

Spor­ra­de av fram­gång­en och sin för­läg­ga­re blev det yt­ter­li­ga­re tre no­vel­ler som bun­dits sam­man till ro­ma­nen som tar av­stamp i för­lis­ning­en av Göt­he­borg 1745 och lan­dar i nu­tid in­ra­mat av skräck.

– Jag har skri­vit ti­di­ga­re, in­te ut­giv­na ro­ma­ner, men om en fik­tiv stad. Men då jag flyt­ta­de till Eriksberg tänk­te jag att det mås­te gå att sät­ta Gö­te­borg i cent­rum. Så vid en pro­me­nad gick jag för­bi Göt­he­borg och tänk­te att grund­stöt­ning­en kun­de va­ra en god grund för kon­spi­ra­tion.

Start­skot­tet gick för fem år se­dan. I mars i år var han i mål. Nu är han re­dan igång med upp­föl­ja­ren.

– 80 pro­cent är re­dan skri­vet. Så jag gis­sar på att den kan bli klar i vin­ter.

FO­TO: KAI MAR­TIN

ROMANDEBUT­ERAR. Med Göt­he­borg som in­spi­ra­tion de­bu­te­rar Den­nis Ja­kobs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.