Göteborgs-Posten

Ilsk­na fis­ka­re kän­ner sig tvung­na att skro­ta bå­tar­na

- Fishing · Outdoor Hobbies · Hobbies · It · Kattegat · North Sea · Netting

GÖ­TE­BORG: – Jag har all­tid va­rit fis­ka­re och det för­blir jag, sä­ger Stig Hansson på Hyp­peln. Trots att sta­ten be­ta­lar 9,2 mil­jo­ner för att skro­ta GG 250 Roxy vill Stig in­te över­ge det yr­ke han ser som ett kall. Han är fis­ka­re i fem­te ge­ne­ra­tio­nen, till­räck­ligt gam­mal för att få av­gångs­ve­der­lag men har än­nu in­te sökt nå­got. Det skul­le in­ne­bä­ra att han tving­a­des läm­na in sin yr­kes­fis­kar­li­cens.

För två år se­dan bygg­des hans och so­nen Fredriks trå­la­re om för över fem mil­jo­ner. Det be­höv­des ef­tersom de fis­ka­de på di­stans med Ska­gen och Hirts­hals som land­nings­ham­nar.

– Vi träng­des ut från kust­fis­ket 2003 ef­tersom vi väg­ra­de bluf­fa med rist, sä­ger Stig Hansson.

Mins­ka­de bifångs­ter

Fis­ke med rist in­tro­du­ce­ra­des av Fis­ke­ri­ver­ket för att und­vi­ka bifångs­ter och där­med mins­ka mäng­den fisk som kas­ta­des tillbaks i ha­vet. Ge­nom att för­se trå­len med rist kan ex­em­pel­vis kräft­fis­ka­re mins­ka bifångs­ter av torsk, som allt­så in­te fast­nar i trå­len.

Stig Hansson häv­dar dock att det in­te alls fun­ge­rar och är livs­far­ligt när man hi­var i 1525 se­kund­me­ter.

– Ska man fis­ka så, då mås­te man fus­ka. Och det gör al­la, även om en del sä­ger att det fun­ge­rar, sä­ger han.

Sta­ten bi­drog med 400 000 kro­nor till om­bygg­na­den för ar­bets­be­spa­ran­de åt­gär­der och för att gö­ra det möj­ligt för kvin­nor att ar­be­ta om­bord.

Täc­ker ba­ra rän­tor­na

Nu ser sig Stig, som många and­ra fis­ka­re, tving­ad att skro­ta bå­ten på grund av att an­ta­let fiske­da­gar mins­kat och där­med lön­sam­he­ten. In­koms­ter­na täc­ker in­te myc­ket mer än rän­tor­na på lå­nen.

Al­la fis­ke­bå­tar har till­de­lats fär­re fiske­da­gar än ti­di­ga­re. Roxy har drab­bats mer än and­ra. Skä­let är att Stig Hansson in­te kun­de gå ut och fis­ka un­der den tid bå­ten bygg­des om. Om­bygg­na­den tog läng­re tid än pla­ne­rat. Till­del­ning­en av fiske­da­gar byg­ger på ti­di­ga­re fis­ke. Fö­re om­bygg­na­den av Roxy ha­de han 125 fiske­da­gar i Ska­ger­rack och Katte­gatt och 217 i Nord­sjön. För­ra året var an­ta­let 75, i år 68.

”Med hjälp av tvång och in­drag­ning­ar tving­as fö­re­ta­get i kon­kurs”, skrev Stig Hansson när han över­kla­ga­de Fis­ke­ri­ver­kets be­slut till för­valt­nings­rät­ten.

Även om dom­sto­len skul­le ge ho­nom rätt så är det för sent.

Ils­ka och be­svi­kel­se

När vi träf­fas på ka­jen i Hyp­pelns hamn hål­ler han och so­nen Fred­rik på att rig­ga av bå­ten och för­sö­ker säl­ja red­ska­pen.

– Men tänk­ba­ra spe­ku­lan­ter vet ju om si­tu­a­tio­nen och vill för­stås gö­ra en bra af­fär. Myc­ket peng­ar blir det in­te, sä­ger Stig.

Han tjä­nar in­te mil­jo­ner på skrot­nings­bi­dra­get. Tvärtom oro­ar han sig för att in­te kom­ma skuld­fri ur ett liv med fis­ket, även om han kan få in nå­got för red­skap och järn­skrot. I dags­lä­get fat­tas en halv mil­jon. Hans ils­ka mot Fis­ke­ri­ver­ket, el­ler sna­ra­re be­svi­kel­se mot fis­ke­po­li­ti­ken, går in­te att ta mis­te på.

Det är en ils­ka och be­svi­kel­se han de­lar med de fles­ta av de fis­ka­re som nu läm­nar yr­ket. Många av dem tror in­te på ex­per­ter­nas tal om att fiskar­ter som torsk är utrot­nings­ho­tad, vil­ket är själ­va ut­gångs­punk­ten för en allt hår­da­re re­gle­ring av fis­ket.

– Vi ser ju fak­ta om hur det ser ut på fis­ke­fäl­ten, sä­ger Stig Hansson.

För att kla­ra sig ige­nom kon­trol­len och slip­pa bö­ter sä­ger sig många fis­ka­re va­ra tving­a­de att kas­ta tillbaks ton­vis med fisk i ha­vet då de får upp så sto­ra mäng­der fisk.

– Vi kas­tar så myc­ket torsk så det kan du in­te ana. Man grå­ter blod, sä­ger en av Stig Hans­sons kol­le­gor.

 ??  ?? MOT­VIL­LI­GA. Stig Hansson och so­nen Fred­rik tar en pa­us i ar­be­tet med att rig­ga av GG 250 Roxy. För
MOT­VIL­LI­GA. Stig Hansson och so­nen Fred­rik tar en pa­us i ar­be­tet med att rig­ga av GG 250 Roxy. För

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden