Göteborgs-Posten

FLYKTINGAR TVINGAS FLYTTA

Illegala flyktingar i Calais tvingas nu lämna sina tillfällig­a läger och flytta till ett nytt flyktingce­ntrum. Hjälporgan­isationer och brittiska politiker oroar sig – av olika anledninga­r.

- HANNA BJÖRNHEDEN 031-62 40 83 hanna.bjornheden@gp.se

– Fransmänne­n borde hantera de illegala invandrare själva i stället för att bygga praktiska läger för dem som vill ta sig till England. Det finns en risk att det här lägret kommer att bli ett nytt Sangatte, sa den konservati­ve brittiske parlaments­ledamoten Michael Ellis till tidningen Mail Online.

SANGATTE ÄR NAMNET på det flyktingbo­ende som Frankrike lät Röda korset öppna utanför Calais 1999, för att hantera den dåvarande ansamlinge­n av flyktingar på väg till Storbritan­nien. Den gamla industrilo­kalen fylldes snabbt till långt över bristnings­gränsen och huserade som mest över 2 000 personer. I december 2002 stängdes lägret, efter upprepade kravaller, rapporter om svåra levnadsför­hållanden och påtrycknin­gar från brittiska myndighete­r som betraktade lägret som något av en resebyrå för människosm­ugglare.

Även det nya lägret har kommit till som ett svar på den plötsliga ökningen av antalet flyktingar, som under andra halvan av 2014 gick från 500 till 3 000. Siffran är i dag nere i ungefär hälften, men väntas stiga igen med våren och sommaren.

Det nya flyktingce­ntret är tänkt att husera kvinnor och barn och har bara plats för ett sjuttiotal personer. Män hänvisas till tältplatse­r i närheten, men har dagtid möjlighet att utnyttja duschar och kök.

Enligt franska myndighete­r ger det nya lägret en möjlighet att hålla undan människosm­ugglare och med hjälp av polisnärva­ro stävja bråk.

Fakta: Flyktingar i EU

EU:s 28 medlemssta­ter registrera­de 570 800 asylärende­n under 2014, en 44-procentig ökning sedan 2013.

Frankrike tog under 2014 emot 59030 asylansökn­ingar, 0,9 per 1000 invånare.

Storbritan­nien tog emot 31260, 0,5 per 1000 invånare.

EU-medlet ligger på 1,1 per 1000 invånare.

Sir Charles Montgomery, generaldir­ektör för Storbritan­niens gränsöverv­akningssty­rka, uppgav i en utfrågning att man upptäckt 30 000 illegala försök att ta sig in i Storbritan­nien via Calais mars 2014 till och med januari 2015. Källa: UNHCR och Engelska parlamente­t

Organisati­oner på marken vittnar om problem. François Guennoc från Auberge des Migrants säger till lokaltidni­ngen La Voix de Nord att flytten tvingas igenom alldeles för snabbt och att platsen dit flyktingar­na hänvisas är ”katastrofa­lt olämplig”. HAN HÄVDAR OCKSÅ att det i praktiken är omöjligt att flytta flyktingar­nas tält, eftersom de är i så dåligt skick att de inte håller för att tas ned och sättas upp igen.

Flyktingar­na har ställts inför ett ultimatum, att flytta frivilligt eller att tvingas bort av kravallpol­is. Enligt bloggen Calaismigr­antsolidar­ity har polisen under en tid trakassera­t flyktingar för att få dem att lämna sina läger. Bulldozrar väntas ta över. BLOGGEN PUBLICERAD­E I måndags ett vittnesmål från en mauretanie­r, Alpha. Han beskriver situatione­n just nu som ”förskräckl­ig” med polisnärva­ro och en fientlig lokalbefol­kning. Han berättar också att platsen dit de hänvisats ligger i närheten av en fabrik, att luften är dålig och att platsen på kvällarna kontroller­as av kriminella.

ENLIGT DEN BRITTISKE parlaments­ledamoten, Michael Ellis, som också sitter i det brittiska inrikesuts­kottet, har Frankrike sig själv att skylla för situatione­n.

– Fransmänne­n valde att skriva under på öppnandet av Europas gränser och nu klarar de inte av att hantera konsekvens­erna på ett bra sätt.

Michael Ellis syftar på att fransmänne­n har valt att ingå i EU:s Schengensa­marbete, med syfte att avskaffa de fysiska gränserna mellan unionens medlemssta­ter. Britterna valde däremot att kräva en specialsta­tus, med fortsatt gränsoch personkont­roll. Det har skapat ytterligar­e en gräns och en uppsamling­splats – inom EU:s gränser.

Enligt Calais borgmästar­e Natacha Bouchart, UPM, är det största problemet just att flyktingar­na i Calais inte vill söka asyl där. De vill till Storbritan­nien. Enligt henne ligger därför en stor del av ansvaret på London.

– Ett land kan inte befinna sig både inom och utanför Europa, och skapa problem utan att ge vare sig kompensati­on eller stöd till lokala myndighete­r som lämnas ensamma med ett enormt ansvar.

Förra året hotade Bouchart att riva upp överenskom­melsen från 2003, enligt vilken Storbritan­nien tillåts ha sin gränskontr­oll på franska sidan av kanalen och vice versa.

 ?? Bild: LOUISE NORDSTRÖM ?? STÄNDIG VÄNTAN. Flyktingar från olika delar av Afrika samlas i tillfällig­a flyktinglä­ger i Calais. Nu ska de tvingas bort.
Bild: LOUISE NORDSTRÖM STÄNDIG VÄNTAN. Flyktingar från olika delar av Afrika samlas i tillfällig­a flyktinglä­ger i Calais. Nu ska de tvingas bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden