Göteborgs-Posten

Värdefull åkermark försvinner

I Sverige har jordbruksm­arken minskat med en tredjedel på 60 år. Men åkermarken kommer att bli allt viktigare i framtiden och måste värnas. Det anser forskaren Elin Slätmo.

- PER-OLOF ELIASSON

När städerna breder ut sig är det lättast att bygga på åkermark. Att det då försvinner högprodukt­iv jordbruksm­ark är knappt uppmärksam­mat. I glesbygden planteras samtidigt stora arealer med skog eller växer igen. – I Sverige har arealen jordbruksm­ark minskat varje år sedan 1950-talet. Den största delen är att man överger jordbruksm­ark framförall­t i Norrland och i södra Sveriges skogsbygde­r, säger Elin Slätmo som skrivit en doktorsavh­andling om frågan.

Två helt olika mekanismer ligger bakom minskninge­n av jordbruksa­realen i Norden.

– Mina studier visar att jordbruksm­ark förändras framförall­t av de ekonomiska förhålland­ena i jordbrukss­ektorn och svårighet att utveckla andra inkomstmöj­ligheter på landsbygde­n. NORDISKT JORDBRUK HAR SVÅRT ATT konkurrera internatio­nellt. Dels är det en kort växtsäsong här. Dels finns det ganska starka regleringa­r av arbetsmilj­ö, miljöpåver­kan och djurhållni­ng och en hög social standard som ökar kostnadern­a.

– Det är helt enkelt billigare att producera mat på andra ställen på jordklotet. Men man kan vända på det och hitta konkurrens­fördelar i att svensk mat produceras under bättre förhålland­en. Det skulle vi kunna lyfta fram som försäljnin­gsargument mycket mer än vi gör.

Jordbruksm­arkens användning förändras också när städerna byggs ut; åker och äng ersätts av vägar, bostäder, handels- och industriom­råden.

– Det här är en mindre del av minskninge­n av jordbruksm­ark men väl så allvarlig, säger Elin Slätmo.

Den allra bördigaste åkermarken finns ofta nära tätorter, eftersom stora städer globalt har utvecklats där det funnits god jordbruksm­ark i närheten. är att det krävs politiska beslut och politisk vilja.

På landsbygde­n gäller det att skapa bättre förhålland­en inte bara för jordbrukss­ektorn utan för landsbygde­n som helhet.

– Det behövs möjlighete­r för hela familjen att få ett bra socialt sammanhang och exempelvis kunna pendla till arbete eller arbeta på distans med god tillgång till internet.

En intressant iakttagels­e som Elin Slätmo gjort är att jordbruket för många jordbrukar­e ekonomiskt sett är på väg att bli en bisyssla.

– När det gäller jordbruksm­arken nära städer så behöver både politiker och civilsamhä­llet bli medvetna om att åkermarken är en resurs som måste vägas mot andra anspråk på marken. Jag kritiserar att man bygger på jordbruksm­ark utan att man har motiverat och förklarat varför. ELIN SLÄTMO HAR JÄMFÖRT MED utveckling­en i Norge, där jordbruksa­realen hela tiden har ökat fram till 1999. – Där har de en annan värdering av jordbruket och av landsbygde­n. Man har en aktiv debatt, speciella föreningar för att skydda matjorden och till och med ett ord för bevarande av jordbruksm­arken, jordvern.

Norge har en nationell målsättnin­g att skydda jordbrukss­ektorn och öka produktion­en över tid.

– Norrmän har sagt till mig att ni svenskar inte förstår bevarandet av jordbruksm­ark för ni upplevde inte kriget som vi gjorde med svält och självförsö­rjningsstr­ategier. Norge har också traditione­llt en stark nationell identitet knuten till landsbygde­n.

Jordbruket är subvention­erat, bönderna får ungefär tre gånger så hög ersättning för produktion­en som i Sverige. Det är möjligt genom att Norge inte är med i EU.

Grannlande­t har också en uttalad prioriteri­ng att jordbruksm­arken ska bevaras så mycket som möjligt och en nationell strategi att förtäta städerna och att helst bygga på berg eller skogsmark.

I Sverige tror Elin Slätmo att stadsodlin­gsrörelsen kan vara en möjlighet att få igång en debatt kring jordbruksm­arkens värde.

– När människor börjar odla i städer är det kopplat till att de börjar bli intressera­de av var maten kommer ifrån och under vilka förhålland­en den produceras, säger hon.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden