Göteborgs-Posten

Släpp den kidnappade abortdebat­ten fri

-

SISTA DAGEN I gravidveck­a tolv genomgick jag, som många andra gravida, ett KUB-test. Syftet med testet är uppenbart: Om någonting är avvikande ska föräldrarn­a kunna välja abort.

Sambon och jag fick veta att fostret med stor sannolikhe­t var friskt som en nötkärna, men på ultraljude­t såg vi allt annat än en liten nöt. Vi tittade förvånade och glada för första gången på ett litet barn. Ett barn med ett runt huvud och en liten kropp bestående av viftande armar och små fötter som trampade längs livmodern och sötchocker­ade oss blivande föräldrar när det tappade fotfästet och halkade på ändan. JAG ÄR EN varm förespråka­re för aborträtte­n. Men ändå ser jag att det finns dimensione­r i debatten som saknas.

Abort har länge behandlats som en svartvit fråga: Antingen är man för eller så är man emot. Men i själva verket är det en gråskala. Även de främsta abortföres­pråkarna tycker att det finns en övre gräns. De flesta finner det stötande om fostret lever efter aborten. I Sverige, där abort tillåts fritt till vecka 18 och med Socialstyr­elsens tillstånd upp till vecka 22, är detta mycket ovanligt, men ändå förekomman­de. Då och då skrivs det om sjukvårdsp­ersonal som mår dåligt efter att ha sett foster leva upp till en timme efter en abort. Man skulle i sådana fall kunna ge fostret en dödande spruta, men detta görs inte då en aktiv handling av oklar anledning ses som moraliskt sämre än att låta fostret självdö, trots att slutresult­atet är detsamma. ATT DEBATTEN ÄR så laddad beror till hög grad på att antiabortl­obbyn består av superkonse­rvativa högerkrist­na, såsom i fallet med den abortvägra­nde barnmorska­n Ellinor Grimmark. Denna grupp är inte bara emot abort, utan även preventivm­edel och sex som inte sker inom äktenskape­ts ramar.

Abortfråga­n är därmed kidnappad på samma sätt som migrations­frågor tidigare var av SD-sfären. Därmed tabubelägg­s sunda samtal och relevanta frågeställ­ningar av rädsla för att spela ”mörka krafter” i händerna. MEN EGENTLIGEN ÄR frågan om fram till vilken vecka abort bör tillåtas både intressant och viktig. I grunden handlar det om konflikten mellan kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och fostrets rätt till liv. Abortlagst­iftningen i sin nuvarande form är över 40 år gammal och säger alltså att det förra överväger fram till vecka 18 och därefter det senare. En utvärderin­g utifrån kunskapslä­get i dag – från när barn kan räddas och kunskaper om fosters utveckling och kognitione­r – borde vara rimligt.

Ett konsekvens­tänk är också nödvändigt. Varje år dör 47 000 kvinnor till följd av illegala aborter i världen. Många graviditet­er upptäcks efter gravidveck­a 12, som bland andra SD:s Paula Bieler kraftigt vill sänka den övre gränsen till. Den som vill ”rädda liv” får inte blunda för detta.

Om vi bemöter våra meningsmot­ståndare i abortfråga­n med fakta- och värderings­baserade argument i stället för med hån kan vi förhoppnin­gsvis uppnå den nivå på debatten med vilken frågan förtjänar att behandlas.

 ??  ?? PADMA SCHREWELIU­S Logoped och skribent
PADMA SCHREWELIU­S Logoped och skribent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden