Göteborgs-Posten

Är smileyn ett skiljeteck­en?

-

i många vardagliga texter förekommer smileys, det vill säga glada, luriga eller sura figurer. en del säger emoji i stället för smiley, och i dagens ordbehandl­ingssystem finns det en hel packe att välja på. låt oss nu bortse från det stora utbudet och begränsa oss till figurer som . För några år sedan fick jag frågan om smileyn är ett skiljeteck­en som en punkt. Kan en smiley ersätta en punkt? Om smileyn inte ersätter punkten, ska den då placeras före eller efter punkten?

Jag hade inga svar, men tillade att Språkrådet en dag kommer att tvingas svara på frågan. Nu är det gjort. Språkrådet (tidigare Svenska språknämnd­en) ger sedan flera decennier ut en skrift som heter Svenska skrivregle­r. Nu har det kommit en ny upplaga, och den är mer omfattande än den förra. Hela 300 sidor faktiskt. Kan man verkligen ägna 300 sidor åt interpunkt­ion, avstavning, versaler, sifferuttr­yck, citat

Konversati­onen speglar att det ibland är obligatori­skt med en smiley. Frånvaron av en smiley tolkas alltså som en okamratlig handling.

och annat åt det hållet? Tydligen kan man det, och en resonerand­e stil ökar sidantalet.

Jag öppnade boken och tittade i registret. Där hittade jag ”smilisar (smileys)”. Språkrådet förordar alltså den försvenska­de formen smilisar. Framgången för den formen är än så länge begränsad. Svenska Akademiens ordlista har i senaste upplagan (2015) enbart formerna smiley, smileyn och smileys.

smilisarNa BehaNdlas i kapitlet Specialtec­ken och matematisk­a tecken. Där återfinns också paragrafoc­h procenttec­ken, plus- och minustecke­n och mycket annat. Följaktlig­en behandlas inte smilisarna som skiljeteck­en. Så här står det: ”Smilisar som och emojier (färdiga piktogram) som används i dag ofta i vardagliga textsamman­hang. De placeras ut efter tycke och smak, men är man osäker kan de placeras ungefär som textnoter (fotnotstec­ken). Rör de ett ord eller uttryck sätts de direkt efter ordet eller uttrycket utan mellanslag före: Supergod glass , ska köpa mer. Rör de hela meningen, placeras de direkt efter meningen, efter avslutande skiljeteck­en: Supergod

glass, ska köpa mer. ”

För måNGa uNGa är smilisar nödvändiga inslag i en SMS-konversati­on. En student berättade om följande meningsutb­yte. – E du förbannad, eller? – Nä, va då? – Du hade ingen smiley. – Jag har ny telefon, hittar dom inte. Konversati­onen speglar att det ibland är obligatori­skt med en smiley. Frånvaron av en smiley tolkas alltså som en okamratlig handling.

Äldre skribenter är ofta av den meningen att det går utmärkt att förmedla sina tankar i skrift helt utan smilisar.

 ??  ?? Professor i modern svenska vid Göteborgs universite­t. Mejla din språkfråga till lars-gunnar.andersson@sprakochfo­lkminnen.se LARSGUNNAR ANDERSSON
Professor i modern svenska vid Göteborgs universite­t. Mejla din språkfråga till lars-gunnar.andersson@sprakochfo­lkminnen.se LARSGUNNAR ANDERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden