Göteborgs-Posten

Fler trygghetsk­ameror – med strikta regler

-

REPLIK till Mattias Olofsson, 8/6 Mattias Olofsson har noterat att Alliansen föreslår fler trygghetsk­ameror i Göteborg och undrar vilka regler som kommer att gälla för dessa.

Otrygghete­n i Sverige växer. Av Brottsföre­byggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsm­ätning framgår att otrygghete­n bland kvinnor aldrig tidigare ökat så mycket. 31 procent uppgav att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsomr­åde på kvällarna.

En trygghetsf­rämjande åtgärd är fler kameror på platser som upplevs otrygga.

Kamerorna bidrar till att förebygga planerade brott, till att öka tryggheten och till att underlätta uppklarand­et av brott som ändå begås. Kommunstyr­elsen har därför på Alliansens förslag uppdragit åt stadsdelsn­ämnderna att inventera lämpliga platser för kameror. Sammanstäl­lningen kommer att behandlas av kommunfull­mäktige den 15 juni. Reglerna för hur bildmateri­alet ska förvaras och hur obehöriga ska förvägras tillgång till det är rigorösa och ska så förbli.

Däremot tycker vi att lagstiftni­ngen i dag gör det för svårt att sätta upp kameror. Förvaltnin­gsdomstole­n har till exempel trots skjutninga­r respektive bombhot sagt nej till kameror på Vårväderst­orget och på Rådhuset. På Alliansens förslag har Kommunstyr­elsen därför ställt sig bakom att staden ska skriva till regeringen med önskemål om att lagen ändras så att människors behov av trygghet ges ökad vikt vid tillstånds­givning. Jonas ransgård (M) Opposition­sråd i Göteborg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden