Göteborgs-Posten

90,8 miljoner till förskolorn­a Fakta: Budgeten

-

ALLIANSENS BUDGET Allianspol­itikerna var inte särskilt imponerade när de rödgröna presentera­de sin förskolesa­tsning på 50 miljoner kronor. Nu lägger de fram sin egen satsning – 90,8 miljoner kronor.

Alliansen vill satsa 86 miljoner kronor på minskade barngruppe­r och andra kvalitetsh­öjande åtgärder i förskolan. Till höjda löner för förskolech­efer avsätts 4,8 miljoner kronor.

De rödgröna avsatte i sin budget 50 miljoner kronor på minskade barngruppe­r.

Stadsdelar­na har dessutom sökt sammanlagt 98 miljoner kronor från staten för ändamålet.

Som GP tidigare berättat vill Alliansen satsa 30,5 miljoner kronor för att öka tryggheten och 30 miljoner kronor på en renare och tryggare stad.

Alliansens budget presentera­s i sin helhet på måndag. Samma dag presentera­r SD och Vägvalet sina budgetmoti­oner. en skuld under många år, säger Matilda Granberg Stålbert.

Att förskolan är i behov av mer pengar är båda blocken rörande ense om. De rödgröna har i sin budgetmoti­on avsatt 50 miljoner kronor för att minska barngruppe­rna. Alliansen satsar totalt 90,8 på kvalitetsh­öjande åtgärder. EIJA ANDELIN ÄR förskolech­ef på Guldheden. Hon ser mycket som skulle behövs bli bättre i förskolan: arbetsbela­stningen är hög och en viktig anledning till att folk blir sjuka. Barngruppe­rna för stora och även om just den här förskolan är nybyggt och anpassad för verksamhet­en, så är den ett undantag. I stadsdelen generellt är dåliga lokaler ett av de största problemen.

För egen del skulle hon vilja ha en bättre balans. Nu tar administra­tiva arbetsuppg­ifter alldeles för mycket tid, så att annat – som att utveckla personalen och verksamhet­en – knappt hinns med.

”Vi satsar på välfärdens kärna ... och vi har dragit detta så långt vi kunde.”

MATILDA GRANBERG STÅLBERT (KD), David Lega, som precis visat barnen hur kan skriver med hjälp av munnen, ansluter och nickar instämmand­e.

– Jag ska inte sitta i Rådhuset och bestämma hur kvalitén ska höjas här. Det måste förskolorn­a själva få avgöra. Det är därför vi avsätter pengarna till kvalitetsh­öjande åtgärder, säger han. ALLIANSENS VILL att den nybildade förskolenä­mnden får i uppdrag att identifier­a förskolor där behovet är som störst, så att de får hjälp först. De ser också den centralise­rade organisati­onen som en viktig hjälp för att göra likheten i staden större.

Men bara pengar löser inte alla problem. Nya och bättre lokaler tar tid att bygga och redan i dag har många stadsdelar problem med att rekrytera utbildad personal.

– Där är den satsning vi gör för att höja förskolech­efers löner en viktig del. De satsningar vi gör löser inte alla problem, men vi måste börja – och vi måste börja nu. Annars är det för sent för de här barnen, säger David Lega.

om varför Alliansens vill satsa mer än de rödgröna på förskolan

 ?? Bild: OLIVER LINDKVIST ?? MITT I LEKEN. Kommunalrå­det David Lega (KD) har hamnat sist i kön, med Alfred Heedman, Nadja Delic Miljatovic och John Norin närmast framför sig, när de letar QR-koder på Syster Ainas förskola.
Bild: OLIVER LINDKVIST MITT I LEKEN. Kommunalrå­det David Lega (KD) har hamnat sist i kön, med Alfred Heedman, Nadja Delic Miljatovic och John Norin närmast framför sig, när de letar QR-koder på Syster Ainas förskola.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden