Göteborgs-Posten

EU-bas vill inte förlita sig på USA

- WIKTOR NUMMELIN

FÖRSVAR EU kan inte längre förlita sig på USA när det gäller försvaret, konstatera­r EU-kommission­ens ordförande Jean-Claude Juncker och manar till ett utökat försvarssa­marbete i EU. Men det ska inte ske på bekostnad av Nato. Försvarssa­marbetet i EU har intensifie­rats rejält under det senaste året. Det är delvis en följd av att Storbritan­nien – som genom åren kraftigt kämpat emot alla försvarspl­aner på EUnivå – nu folkomröst­at om att lämna unionen, och därmed öppnat upp för framför allt fransk-tyska idéer om ett utökat samarbete. MEN ÄVEN VALET av Donald Trump till president i USA har bidragit till det ökade försvarsin­tresset i EU.

– Försvaret av Europa kan inte längre outsourcas. Inte ens våra största militärmak­ter – som jag kan räkna på en eller max två fingrar – kan ensamt hantera alla utmaningar och hot, sade kommission­sordförand­e JeanClaude Juncker i ett linjetal om försvarssa­marbetet på en konferens i Prag på fredagen. EU-KOMMISSION­EN LADE I onsdags fram ett diskussion­spapper för att få fart på debatten om hur långt försvarssa­marbetet ska gå. I sitt tal i går betonade Juncker inte minst hur mycket resurser som just nu går åt till olika vapen i EU som en följd av att alla sköter sitt på eget håll.

– Vi låter oss själva ha lyxen av 17 olika stridsvagn­styper, medan USA klarar sig utmärkt med bara en. Absurt nog finns fler helikopter­typer än vad vi har regeringar, sade Juncker.

Både i talet och på en presskonfe­rens efteråt betonade samtidigt kommission­sordförand­en att ett utökat försvarssa­marbete inte försvarssa­marbete i EU. sker på bekostnad av Nato.

– Att inte Nato skulle finnas är inget alternativ för EU. Det vore en katastrof för EU, sade Juncker i Prag.

”Inte ens våra största militärmak­ter kan ensamt hantera alla utmaningar”

INTE MINST FRÅN vänster finns dock ett skarpt motstånd.

”Det här öppnar den politiska dammluckan. Försvarsin­dustrin JEAN-CLAUDE JUNCKER är naturligtv­is glad, men det är en mörk dag för oss som arbetar för ett fredligt och socialt EU”, sade Sabine Lösing från EUparlamen­tets vänstergru­pp GUE/NGL i ett uttalande om EU:s nya försvarsfo­nd i onsdags.

EU-kommission­ens ordförande

 ?? Bild: MICHAL KRUMPHANZL ?? ÖKAT FÖRSVARSIN­TRESSE. EU-kommission­ens ordförande Jean-Claude Juncker vill se ett större
Bild: MICHAL KRUMPHANZL ÖKAT FÖRSVARSIN­TRESSE. EU-kommission­ens ordförande Jean-Claude Juncker vill se ett större

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden