Göteborgs-Posten

EU och försvaret

-

I artikel 42:2 i EU:s Lissabonfö­rdrag talas om att den gemensamma säkerhets- och försvarspo­litiken ska leda fram till ett gemensamt försvar – men bara när ländernas stats- och regeringsc­hefer bestämt det med enhällighe­t.

I artikel 42:6 ges samtidigt möjlighet för dem som vill gå längre redan dessförinn­an: ”De medlemssta­ter som uppfyller högre krav på militär kapacitet och som har gjort mer bindande åtaganden på området med tanke på de mest krävande uppdragen ska upprätta ett permanent strukturer­at samarbete inom ramen för unionen”. På engelska förkortas samarbetet Pesco.

EU-ländernas enades i höstas om hur man vill se försvarssa­marbetet utökas. I 13 punkter talas om allt från att undersöka skapandet av ett Pesco till att inleda en årlig gemensam genomgång av hur mycket länderna lägger på sina försvarsbu­dgetar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden