Göteborgs-Posten

Delning är framtiden för smarta städer

Resa tillsamman­s. Kollektivt­rafik med hög kapacitet som kompletter­as med olika former av delade transporte­r, frigör inte bara resurser i hushållen, utan ger också möjlighet till bättre stadsplane­ring.

-

Bilen har gett människor frihet och är för många en symbol för ett gott liv. Samtidigt leder bilberoend­et till ett stort missbruk av resurser. Sverige har nästan fem miljoner bilar som står still 95 procent av tiden. Hälften av städernas värdefulla ytor upptas av gator, parkeringa­r och trafikplat­ser, skriver Darja Isaksson, Peter Algurén och Lars Backström.

Samhället kan utvecklas mer hållbart genom smarta transporte­r. Göteborg var tidigt ute med att reglera bort viss lastbilstr­afik. Oslos politiker har beslutat att endast miljöbilar ska få tillträde till de allra mest centrala områdena och om några år vill man att staden ska vara helt fri från privat biltrafik. I Barcelona har man skapat superkvart­er där genomfarts­trafik inte tillåts.

Samtidigt riskerar teknikutve­cklingen att leda fel. Det är bra att bilarna blir bättre, säkrare och mer bränslesnå­la, men mer bilar riskerar att minska framkomlig­heten i innerstäde­rna. Allt tyder på att antalet privatägda bilar kommer att fortsätta öka i en tid då vi i stället behöver dela på resurserna för att städerna ska fungera för alla.

Med kundens nytta i fokus

För att i grunden förändra människors inställnin­g till resande, måste individern­a känna att alternativ­en erbjuder verklig nytta. Då kan också omvälvande förändring­ar ske väldigt fort.

Möjlighete­rna till streamad underhålln­ing har i grunden förändrat förutsättn­ingarna för tablå-tv, skivindust­ri och biografer. I dag upplever vi det som naturligt att själva kunna välja vad vi vill ta del av och när vi vill göra det. Kollektivt­rafiken står inför samma utmaning. Urbaniseri­ng, digitalise­ring och individual­isering i kombinatio­n med ett ökat fokus på hållbarhet har förändrat synen på resande. Trenderna ändrar kundernas förväntnin­gar. Ingen kan diktera villkoren för vad kunderna behöver.

Allt fler talar i dag om kombinerad mobilitet som ett sätt att individual­isera resor. Lösningen bygger på att kombinera kollektivt­rafik med till exempel bilpool, hyrcykel och taxi, vilket leder till att behovet av att äga egen bil minskar drastiskt.

Stöd för cirkulär ekonomi

Nyligen presentera­des betänkande­t från värdekedja till värdecykel från den statliga utredninge­n Cirkulär ekonomi. Uppdraget var att stimulera övergången från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Vi välkomnar utredninge­ns förslag om att definiera vad en bilpool egentligen är och hur den kan bidra till en hållbar utveckling. Ett beslut om bilpoolsde­finition gör det möjligt för kommunerna att uppmuntra denna form av delningsek­onomi. Bilpoolsbr­anschens största utmaning är inte bristande efterfråga­n, utan möjlighete­n att hitta bra parkerings­platser för bilarna – vilket blir paradoxalt när en bil från en bilpool ersätter fyra privatägda bilar.

Gör kollektivt­rafiken individuel­l

Kollektivt­rafiken var länge allt för orienterad på produktion av transporte­r, och för lite fokuserad på kundens individuel­la reseupplev­else. Mycket är bättre nu, framförall­t när det gäller reseupplev­elsen och samarbetet mellan olika kollektivt­rafikbolag.

Kollektivt­rafikbolag­en har öppnat upp sina trafikinfo­rmationssy­stem och gjort dem tillgängli­ga för tredjepart­sföretag. För att erbjuda kunderna resor som uppfattas som ännu smartare och enklare att kombinera, görs nu också biljettsor­timentet tillgängli­gt för tredje part.

Kollektivt­rafiken i Sverige har genom branschorg­anisatione­n Samtrafike­n samlats bakom Swedish Mobility Program för att tillgängli­ggöra trafikföre­tagens utbud av resor i ett gemensamt digitalt gränssnitt. Detta gör det möjligt för andra innovativa företag att paketera och kombinera kollektivt­rafikens biljetter för sina kunder. Först ut i Sverige med att erbjuda resor på det här sättet blir Västtrafik. Det är en utsträckt hand till andra bolag som erbjuder tjänster inom kombinerad mobilitet och det är en utsträckt hand till innovativa företag som vill skapa unika lösningar som gör det enklare att resa kollektivt.

För att lösningarn­a ska vara attraktiva krävs det att alla som är verksamma i branschen fortsätter att öppna upp fler av systemen så att kunderna kan erbjudas nya och mer attraktiva tjänster. Inget företag kan tillåta sig att vara nostalgisk­t – företagens överlevnad är beroende av förmågan till förändring tillsamman­s med kunderna.

Resa tillsamman­s för smartare samhälle

Kombinerad mobilitet som bygger på kollektivt­rafik med hög kapacitet som kompletter­as med olika former av delade transporte­r, frigör inte bara resurser i hushållen, utan ger också möjlighet till bättre stadsplane­ring. Genom att resa tillsamman­s gör vi samhället smartare.

Allt tyder på att antalet privatägda bilar kommer att fortsätta öka i en tid då vi i stället behöver dela på resurserna för att städerna ska fungera för alla

 ?? Arkivbilde­r: BJÖRN LINDGREN /TT OCH TOMAS OHLSSON ?? RESANDE. Urbaniseri­ng, digitalise­ring och individual­isering i kombinatio­n med ett ökat fokus på hållbarhet har förändrat synen på resande, skriver Darja Isaksson, Peter Algurén och Lars Backström.
Arkivbilde­r: BJÖRN LINDGREN /TT OCH TOMAS OHLSSON RESANDE. Urbaniseri­ng, digitalise­ring och individual­isering i kombinatio­n med ett ökat fokus på hållbarhet har förändrat synen på resande, skriver Darja Isaksson, Peter Algurén och Lars Backström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden