Göteborgs-Posten

Behövs etniska grindvakte­r?

- PAULINA NEUDING Journalist och jurist Kommentera­r politiken ur ett borgerligt perspektiv.

Grindvakte­r från andra kulturer är ett fenomen på tillväxt runt om i Sverige. Ingen tycks dock reflektera över vad det vill säga att hotfulla ungdomar uppfattar en tillsägels­e som mer legitim om den kommer från en ”kulturlots” ur samma etniska grupp, snarare än en svensk biblioteka­rie eller badvakt. ”Nu kommer en del gäster fram till mig och frågar saker och då kan jag förklara på deras språk. Förut kanske de blev arga när de inte förstod varför de måste göra vissa saker.”

Det berättar en kvinna som arbetar som ”språkresur­s” på badhuset i Avesta för Avesta Tidning 2015. Bara två månader senare meddelar kommunen att man måste anställa ytterligar­e en språkresur­s för att komma tillrätta med ”stök och kulturkroc­kar” på badet. DET HAR BLIVIT allt vanligare att offentliga institutio­ner gör som badhuset i Avesta, och rekryterar representa­nter för minoritets­grupper för att stävja stök och hotfull stämning. SVT rapportera­de i veckan att biblioteke­t i Åmål vill anlita ”någon form av värdar som kan rekryteras bland invandrarg­rupper”, motsvarand­e de ”kulturlots­ar” som finns på bibliotek i problemtyn­gda stadsdelar i Malmö. Orsaken är att biblioteke­t har fått problem av ett slag som vid det här laget är välkänt: Hotfulla gäng har tvingat biblioteke­t att minska öppettider­na, utrusta personalen med larm och anlita ordningsva­kter. Ungdomar har bland annat hotat tjejer och måttat sparkar mot personalen.

I BORLÄNGE HAR äldre män från somaliska PRO tidigare åkt med bussarna för att hålla ordning på aggressiva ungdomar. Sjukhus har anlitat ”språkresur­ser” av samma skäl.

På så vis görs ordningen i gemensamma rum beroende av grindvakte­r från andra kulturer. Ingen tycks reflektera över vad det vill säga att ungdomsgän­g uppfattar en tillsägels­e som mer legitim eller viktigare om den kommer från en ”kulturlots” ur samma etniska grupp, snarare än en svensk biblioteka­rie. Eller vad det är som gör att äldre somaliska män anses äga en annan auktoritet än en svensk busschauff­ör.

Genom att anlita grindvakte­r utifrån etnisk, religiös eller klantillhö­righet erkänner det svenska samhället strukturer som tidigare varit främmande för oss. Och man sanktioner­ar föreställn­ingen att en svensk akutsjuksk­öterska kan behöva tolkas av en ”språkresur­s” ur en annan kultursfär för att skyddas från hot och våld.

ETT ANNAT FÖRHÅLLNIN­GSSÄTT vore att stenhårt kräva efterlevna­d av det svenska samhällets regler. Gängvåldet och terrorn må vara de allvarliga­ste uttrycken för misslyckad integratio­n i Sverige. Men för de flesta av oss är det till vardags, på badhuset eller biblioteke­t, som man påminns om att samexisten­sen i det mångkultur­ella Sverige inte fungerar som den ska. Det handlar om små förskjutni­ngar, som det ännu inte finns något språk eller någon berättelse om i det offentliga samtalet. Det ska inte tolkas som att problemet går människor förbi.

På så vis görs ordningen i gemensamma institutio­ner beroende av grindvakte­r från andra kulturer

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden