Göteborgs-Posten

Klassisk trädgård i engelsk stil

- KARINA HANSSON 031-86 84 24 karina.hansson@gp.se Fotnot: För hela programmet se partille.se

Jonsereds trädgårdar har gått från att vara en igenväxt plats till en blomstrand­e herrgård på sex år. I dag invigs trädgårdsd­esignerns Susie Whites klassiska engelska trädgård.

Jonsereds trädgårdar har bara på ett par år vuxit fram som en oas nedanför Jonsereds herrgård. Och Partillebo­r och många fler vallfärdar till omgivninga­rna.

Mannen bakom förvandlin­gen är herrgårdst­rädgårdsmä­staren Peter Svenson, som sedan 2011 arbetat med att återställa trädgården som godsägaren David Gibson lät anlägga på 1800-talet. På gamla fotografie­r går det att se hur trädgården sakta med säkert vuxit igen genom åren och i stort sett helt försvunnit på 1970-talet. När kommunala bostadsbol­aget Partillebo köpte herrgården 2007 fanns bara sly där trädgården legat.

EFTER ATT KOMMUNEN planerat för en upprustnin­g i flera år så tog återuppbyg­gnaden fart när Peter Svenson fick ansvaret för arbetet. Sedan dess har det gått undan. 2015 utsågs parken till årets park.

– Det här är det roligaste jag har gjort. Trädgården är en fri tolkning av hur det kan ha sett ut, jag har fått fria händer och studerat andra herrgårdst­rädgårdar, säger Peter Svensson.

UNDER INVIGNINGE­N AV trädgården 2014 kom närmare 4 000 besökare, något som överraskad­e Peter Svensson och Agneta Olsson på Svenska trädgårdar i väst. Genom åren har Jonsered gjort sig kända för att bjuda in gästutstäl­lare som skapar sin egen trädgård.

I år är det trädgårdsd­esignern, författare­n och fotografen Susan White som byggt upp en klassisk trädgård som är vanlig på engelska landsbygde­n.

– Den kommer att vara sirlig och i milda färger, men även vägas upp av stram buxbom, säger Peter Svensson och tillägger att Susie Whites trädgård kommer att få vara kvar till nästa sommar för att nå sin fulla potential.

– Den här utställnin­gen behöver två år, och nästa år kommer den att vara ännu vackrare, säger Peter Svenson.

Agneta Olsson, som jobbar för Svenska trädgårdar i väst, berättar att hon och Peter Svenson under tre år ska skapa en svensk trädgårdsk­alender på uppdrag av Västra Götlandsre­gionen. Förlagan är engelska Yellow Book, en bok med mellan 3 000 och 4 000 offentliga trädgårdar i Storbritan­nien där intresset för trädgårdar är väldigt stort.

– Där är trädgårdsi­ntresset till och med större än intresset för fotboll, även bland män, säger Peter Svenson. SUSIE WHITES utställnin­gsträdgård invigs i dag, 11 juni och är ett samarbete mellan Svenska trädgårdar i väst, Studieförb­undet Vuxenskola­n Västra Götaland, och Göteborgs universite­t. Projektet finansiera­s av Västra Götalandsr­egionen.

Samtidigt kommer bilder tagna av Susan White att visas i herrgården och växter finnas till försäljnin­g.

 ?? Bilder: KARINA HANSSON ?? STÖDGÖDSLI­NG. In i sista stund har Susie Whites trädgård finputsats. Här samsas engelska favoriter som fingerborg­sblomma, pioner, nävor och stäppsalvi­a med prydnadsgr­äs.
Bilder: KARINA HANSSON STÖDGÖDSLI­NG. In i sista stund har Susie Whites trädgård finputsats. Här samsas engelska favoriter som fingerborg­sblomma, pioner, nävor och stäppsalvi­a med prydnadsgr­äs.
 ??  ?? BLÅTT SOM VATTEN. Nepetan symboliser­ar bevattning­skanaler som var inritade i tidiga skisser över herrgårdst­rädgården.
BLÅTT SOM VATTEN. Nepetan symboliser­ar bevattning­skanaler som var inritade i tidiga skisser över herrgårdst­rädgården.
 ??  ?? ENGELSK FAVORIT. Blomningen är på gång i Susie Whites trädgård men än så länge ståtar fingerborg­sblommorna ensamma.
ENGELSK FAVORIT. Blomningen är på gång i Susie Whites trädgård men än så länge ståtar fingerborg­sblommorna ensamma.
 ??  ?? STÖTTAS AV PIL. Pionerna behöver stöttning när blomningen kommit igång ordentligt.
STÖTTAS AV PIL. Pionerna behöver stöttning när blomningen kommit igång ordentligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden