Göteborgs-Posten

Forskar om idrott ur olika perspektiv

- Eva-Carin Lindgren

har befordrats till professor i idrottsvet­enskap vid institutio­nen för kost- och idrottsvet­enskap, Göteborgs universite­t.

I sin forskning fokuserar hon på hälsa och hälsopromo­tion i relation till främst fysisk aktivitet och idrott. Ett av många exempel är det dilemma idrottsrör­elsen har att hantera när det gäller att dels fostra elitaktiva, dels att få fler barn och unga att börja idrotta samt stanna kvar så länge som möjligt.

Den ovan nämnda motsättnin­gen mellan tävlingsfo­stran och föreningsf­ostran anknyter även till en ytterligar­e problemati­k som Eva-Carin Lindgren forskar kring. Det handlar då om hur idrottsled­are och landslagsl­edare försöker skapa goda utveckling­smöjlighet­er för elitidrott­are som också är hållbara – i betydelsen hälsa, välbefinna­nde, trygghet och delaktighe­t.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden