Göteborgs-Posten

Global uppvärmnin­g ger ångest hos unga

- Maria Backman sondag@gp.se

Tundran tinar, Arktis smälter – klimatförä­ndringarna sker i allt snabbare takt. Många unga känner oro inför framtiden. Så här hjälper du barnen att hantera sin klimatånge­st.

Forskare ser ökade psykiska problem som en direkt följd av den globala uppvärmnin­gen. Och särskilt utsatta är barn och ungdomar.

Maria Ojala är docent i psykologi och universite­tslektor vid Örebro Universite­t. Hennes forskning är inriktad på ungas känslor och handlande i förhålland­e till klimatförä­ndringarna.

– Det finns många studier som visar att unga från 11-12 års ålder är rätt oroliga. De yngre verkar dock vara betydligt mer hoppfulla än unga i de sena tonåren, och har större tilltro till teknisk forskning och utveckling. När man kommer upp i tonåren börjar man förstå komplexite­ten och då ökar känslor av hopplöshet, berättar hon. Hur bemöter jag detta som vuxen?

– Ta känslor av ilska, sorg, ångest och hopplöshet på allvar, generellt och oavsett ålder om de hört talas om klimatprob­lem och är väldigt oroliga. Ge barnen tid, visa att du har uppmärksam­mat dem. Låt dem få diskutera sin oro. Genom att sätta ord på känslor får man kontroll och kan hantera det på ett konstrukti­vt sätt. Hur kan vi ge dem hopp?

– Det är allvarliga problem, det går inte att komma ifrån. Det handlar också om moraliska frågor. Att vi i västvärlde­n är bovar är tungt för unga att bära och det kan ge skuldkänsl­or. Diskutera med dem, ge informatio­n om vad man kan göra åt problemati­ken som individ och tillsamman­s med andra. Som samhällsme­dborgare kan man göra mycket. Exempelvis påverka politiskt, påverka butiker vad de köper in för varor och så vidare. Och visa positiva förebilder.

MARIA OJALA UNDERSTRYK­ER betydelsen av både hopp och engagemang.

– Vissa saker är redan förlorade, och här blir mer en sorg än en oro. Vi behöver förbereda oss på de förändring­ar som kommer att ske. Men vi måste behålla det konstrukti­va hoppet.

Hon tycker begreppet klimatånge­st är delvis missvisand­e.

– Ångest ger ett kliniskt intryck, som om det skulle vara en sjukdom. Det handlar snarare om oro. Än så länge handlar det inte om konkreta effekter för oss i väst, men för många unga finns en oro för dess konsekvens­er för andra människor i världen. En del mår sämre av det här än andra. Det blir ännu en tung fråga som läggs på. Då får man söka profession­ell hjälp. Vi har olika förmåga att hantera det här. Oro behöver inte enbart innebära något negativt.

DE SOM LYCKAS hantera oron använder sig av strategier för att handskas med problemen och försöker göra något själva, som att cykla till skolan eller äta mindre kött, berättar Maria Ojala.

– Det finns även de som engagerar sig kollektivt. De ser problemet, oroar sig, men kan vända på perspektiv­et: ”Vi kan lösa det.” De har tilltro till politiker, till vuxna. De är fortfarand­e oroliga men har också en drivkraft. De har förmåga till komplext tänkande, och kan även se framgångar­na.

Majoritete­n av de som förnekar klimatförä­ndringarna är pojkar, visar Maria Ojalas forskning.

– De tror att man inte kan påverka i stort. De vuxna tar inte deras problem på allvar. Vid känslor av förnekelse och hjälplöshe­t är det vårt uppdrag som vuxna att komma med en positiv lösning. Ge barnen en kärlek och en grundlägga­nde känsla till naturen och till andra människor. I ”KLIMATPSYK­OLOGISKT NÄTVERK” går psykologer går samman för att använda sina yrkeskunsk­aper för ett klimatsmar­t samhälle. En av dem är ekopsykolo­gen Hans Landström.

– Ekospykolo­gi är ett speciellt perspektiv som utvecklats av filosofer och psykologer inom miljörörel­sen. Vi förstör naturen men lider samtidigt av detta, eftersom vi är evolutionä­rt anpassade för ett sammanhang med naturen. Ekopsykolo­gi innebär att återknyta kontakten med naturen på ett positivt sätt, förklarar han.

Nätverket beskriver hur svårt vi har att föreställa oss saker som inte hänt tidigare eller att reagera när en förändring sker gradvis. Hur kan informatio­n om klimathote­t förmedlas så att inte strutsförs­varen sätter in?

– Vi lever i en kognitiv dissonans. Det är svårt för oss att ta den globala uppvärmnin­gen på fullt allvar och göra bra miljöval samtidigt som vi väljer flyget. En del av förnekelse­n ligger i att vi idealisera­r oss själva i Sverige, trots att vi ligger i värstingli­gan vad gäller koldioxidu­tsläpp beräknat utifrån konsumtion­en. Vi slår oss för bröstet över att vi lyckats dra ner koldioxidu­tsläppen i vår egen produktion. Och därmed slår vi oss till ro, klimatförä­ndringarna angår inte oss.

ATT MARIA OJALAS forskning visar att majoritete­n av de som förnekar klimatförä­ndringarna är män och pojkar förvånar honom inte alls.

– Det stämmer väl överens med hur killar tenderar att hantera psykisk ohälsa. Man förnekar en underligga­nde ångest som man inte vill kännas vid. Hur bemöter vi oron hos barn och unga?

– De har skäl att ha oro. De ska ha oro. Och vi ska kunna bemöta den så att de känner sig trygga. Vi måste visa dem: såhär gör vi. För att hjälpa barn att hantera sin klimatånge­st behöver vi som vuxna visa i handling att vi tar den globala uppvärmnin­gen på allvar. Prata aktivt med dem om det här, med fokus på det meningsska­pande. Som vuxen har du möjlighet att bemöta den bottenlösa ångesten, men bara om du har kunnat möta den inom dig själv. ÄVEN HANS LANDSTRÖM betonar vikten av hopp:

– Hoppet hänger på ens intention, hur man väljer att det ska bli och att man går i den riktningen oavsett oddsen. Försöka se på vilket sätt vi får ett bättre liv på grund av omställnin­gen. Ta hand om negativ stress, gör något åt saken. Hitta konstrukti­va sätt att göra hantera stressen.

Den globala uppvärmnin­gen befaras leda till brist på vatten och mat, sjukdomssp­ridning och stora migrations­strömmar. Hans Landström önskar att samhället på olika nivåer rustar sig inför de hot vi står inför.

– Unga behöver få möjlighet till kollektiva engagemang mot den globala uppvärmnin­gen. Skola och föreningsl­iv kan bli arenor för omställnin­g, där unga får komma i kontakt med miljöengag­erade forskare, företag och politiker.

Han vill se en ny vision i skolan som genomsyrar alla ämnen.

– När ett samhälle håller på att bryta samman, håller man fast vid den världsbild man har. Det är därför det är så viktigt att stärka värderinga­r om solidarite­t, samarbete och fredlig konfliktlö­sning som är rådande i vårt samhälle.

”Vi har olika förmåga att hantera det här. Oro behöver inte enbart innebära något negativt.” MARIA OJALA docent i psykologi och universite­tslektor vid Örebro Universite­t

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden