Göteborgs-Posten

Fler äldre jobbar längre

Allt fler fortsätter att jobba efter att de fyllt 65 år. Faktum är att Sverige ligger i topp i hela Europa när det gäller äldre som arbetar. Och allt tyder på att utveckling­en kommer att fortsätta.

- TEXTER: FANNY WIJK fanny.wijk@gp.se 031-62 44 14

Allt fler äldre fortsätter att jobba efter 65 och Sverige ligger i Europatopp­en. Allt tyder på att det bara kommer att fortsätta.

För många är det djupt rotat. Efter den 65:e födelsedag­en är det dags att tömma skrivborde­t och ta sig an livet som pensionär. Men det håller på att förändras. I dag fortsätter var femte person i Sverige att arbeta efter att de fyllt 65 år, en ökning med 36 procent sedan 2012.

– Vi kan fortfarand­e se en skarp gräns vid 65, eftersom det finns en beteendeno­rm som säger att man ska gå i pension då. Men det finns egentligen inte så många regler kvar som säger att man ska göra så, säger Roland Kadefors, professor i arbetsvete­nskap vid Göteborgs universite­t.

Han har fokuserat på forskning kring äldre på arbetsmark­naden de senaste tio åren.

I dag finns ingen fast pensionsål­der i Sverige. Alla har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, men efter det krävs samtycke från arbetsgiva­ren. I takt med att vi lever längre, blir tidpunkten för när vi börjar ta ut vår pension allt viktigare. Det har helt enkelt stor betydelse för hur mycket pengar du får ut. Sedan den allmänna pensionen infördes har medellivsl­ängden ökat. Tillsamman­s med andra faktorer, som att många utbildar sig längre och kommer ut på arbetsmark­naden senare, innebär det att många helt enkelt måste jobba längre för att få ut samma pension som tidigare årskullar. Men att kunna eller ens få möjlighet till det är inte självklart för alla.

– Vid 67 år kommer en ny skarp gräns, eftersom det helt enkelt är många som inte får jobba kvar oavsett vad de vill. Många som fortsätter efter det är egenföreta­gare och småföretag­are, de gör ju som de vill. Sverige är också bland de länder i EU som har de allra äldsta småföretag­arna.

ATT HA ETT eget företag är en bra lösning. Drygt hälften av de som fortsätter att jobba sent upp i åldrarna är småföretag­are. Förmodlige­n hade vi haft ännu fler arbetande pensionäre­r, om normen sett annorlunda ut. Enligt en undersökni­ng som pensionsbo­laget AMF genomförde 2015, var det en dryg femtedel av de som gått i pension som hade velat jobba längre. Av de 1700 personer mellan 55 och 85 år som svarade, angav de flesta att de helt enkelt gått i pension för att de förväntats att göra det. En fjärdedel av de svarande hade kunnat tänka sig att fortsätta arbeta, dock på deltid.

– Det finns många arbetsgiva­re som aldrig anställer någon som är över 50 år, och det finns en omfattande negativ attityd mot äldre på arbetsmark­naden fortfarand­e. Den börjar luckras upp allt mer, eftersom det blir svårare och svårare för arbetsgiva­re att hitta rätt kompetens vid rekryterin­g. Där kan vi se en tydlig utveckling på svensk arbetsmark­nad. Men många äldre väljer att bli egenföreta­gare, för att man kan styra sin egen tid och välja bort tunga och ensidiga arbetsuppg­ifter, säger Roland Kadefors.

DET FINNS MYCKET att vinna rent ekonomiskt för den som fortsätter jobba efter 65, som lägre skatt efter att man fyllt 66 år och ett förhöjt grundavdra­g på lönen. Men forskning visar att det inte är så mycket pengar som styr i slutändan, trots politiska satsningar på att det ska löna sig att arbeta, oavsett ålder.

– Bland egenföreta­gare är det är väldigt många som fortsätter för att de är så engagerade i det de håller på med, de vill inte släppa arbetet helt. Överlag fortsätter de flesta inte att jobba av ekonomiska skäl, säger Roland Kadefors.

Han var med i ett forsknings­projekt där man undersökte vilka yrkesgrupp­er i Göteborgs stad och i Västra Götalandsr­egionen där man fortsatte att jobba efter 65 år. Tvärtemot vad många tror, är det högutbilda­de människor, som i regel har hög lön, som fortsätter att arbeta.

– Nu föreslår politikern­a att vi ska jobba till vi är 69 år, vilket många redan gör i dag. Men då kommer de utsatta grupperna som har tyngst jobb och störst ekonomiska behov att komma efter. Om vi lever längre och därför måste jobba fler år för att inte pensionern­a ska urholkas, måste vi ha ett system för de som i dag slutar tidigt, som inte kan fortsätta, på grund av deras arbetsförh­ållanden, säger Roland Kadefors.

Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden? Är 70 år ingenting när det gäller pensionsål­der snart?

– Pensionsål­dersutredn­ingen har en idé om att man ska låta alla ramvillkor som har att göra med pensioneri­ng, att åldrarna för till exempel tidigast uttag av ålderspens­ion, ska följa den utvecklig som våra levnadsår. Så med andra ord, lever vi längre så kommer pensionen tas ut senare. Mycket talar för att det kommer att bli en ny riktålder.

Du är själv 78 år. När ska du gå i pension?

– Jag har gått i pension, fast lite i smyg. Det är en väldigt gynnsam situation att fortsätta jobba, men utan tillsvidar­eanställni­ng. Jag kan sitta hemma och välja de projekt jag verkligen vill engagera mig i! KVAR PÅ JOBBET.

”Lever vi längre så kommer pensionen tas ut senare. Mycket talar för att det kommer att bli en ny riktålder.” ROLAND KADEFORS

 ??  ??
 ??  ?? Brigitte Törnkvist är 88 år – och aktiv gymnastikl­ärare.
Brigitte Törnkvist är 88 år – och aktiv gymnastikl­ärare.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden